Jaaroverzicht 2023 ChristenUnie Twenterand

Steunfractiezaterdag 23 december 2023 10:08

In 2023 kwam de gemeenteraad 8x bij elkaar om besluiten te nemen.Bij veel besluiten was de ChristenUnie actief betrokken. Soms namen wij zelf het initiatief om besluiten aan te passen en te verbeteren.

Vaak waren die besluiten door het college voorbereid. En heeft de raad het besluit aangepast of gaven we per motie het college nog een extra opdracht mee.

7 februari 2023

Herpositionering jongerenwerk

Al in 2022 maakte de ChristenUnie bezwaar tegen het 1-op-1 gunnen van subsidie aan 1 partij die het jongerenwerk moest uitvoeren in Twenterand. We wilden dat andere aanbieders, waaronder Maxx, die naar volle tevredenheid het jongerenwerk in Den Ham en Vriezenveen aanbood, ook een kans zouden krijgen. In februari hebben we samen met onze coalitiepartner GBT een motie ingediend die het college opdroeg om een eerlijke subsidieregeling met mededinging op te zetten. Dat leidde er toe dat meerdere partijen de kans kregen. In oktober 2023 werd duidelijk dat Zorgsaam de gunning had gewonnen en mogen zij het jongerenwerk de komende jaren uitvoeren. We kijken terug op een eerlijk en goed verlopen proces waarin meerdere aanbieders gelijke kansen kregen.

1 aanspreekpunt voor het Hammerflier

Voor de aanwonenden die last hebben van de drinkwaterwinning van het Hammerflier is het vaak erg onduidelijk wie ze bij de gemeente moeten hebben als er problemen zijn. De raad, gesteund door de ChristenUnie, wil dat er 1 ambtelijke contactpersoon is voor de bewoners.

Subsidie Delta FM

Onze lokale omroep Delta FM is van belang voor de lokale nieuwsvoorziening, de uitzendingen van de raadsvergaderingen en als lokale rampenzender (als er een ramp optreedt). Met een motie hebben we samen met GBT en PvdA het college opgeroepen om geld beschikbaar te stellen zodat Delta FM kan omvormen tot een toekomstbestendige lokale zender.  

21 maart 2023

IJsbaan Twente

Met een motie hebben we, samen met GBT, het college opgedragen in overleg te gaan met gemeente Enschede over de noodlijdende ijsbaan. Een ijsbaan waar ook een grote groep schaatsers, waaronder getalenteerde jeugdleden, uit Vriezenveen wekelijks gebruik van maakt. Een belangrijke sportvoorziening voor onze inwoners dus. In de loop van het jaar bleek dat Enschede het zelf kon oplossen.

Herstel besluit Leertendijk

Soms moet je als raadslid opstaan voor een inwoner of ondernemer die benadeeld wordt door onjuiste besluitvorming van het college. Het ging hier over een boerenbedrijf, die bij een naburige rood-voor-rood regeling (*) benadeeld was door een foutief collegebesluit waardoor hij een deel van zijn land niet meer goed kon gebruiken. Met politieke vragen hebben we het college hier op gewezen en verzocht om een herstelbesluit te nemen voor rekening van de gemeente.

(* met de rood-voor-rood regeling worden in ruil voor een nieuwbouwkavel in het buitengebied ongebruikte stallen gesloopt waardoor het buitengebied een beter aanzien krijgt)

Krediet huisvesting Oekrainers

Iedere gemeente moet Oekrainse oorlogsvluchtelingen opvangen, zo ook Twenterand. Er is geld voor nodig om chalets aan te kopen en een terrein geschikt te maken. Eerst is gekozen voor een terrein in Vriezenveen (Westerdok) en een deel op de camping de Blekkenhorst in Den Ham. De kosten worden volledig gecompenseerd door het Rijk.

Twenterand vangt, volgens afspraak met de regio, zelfs extra Oekrainers op, omdat een meerderheid van de raad (GBT, PVV, SGP en VVD) heeft aangegeven geen asielzoekers te willen opvangen in onze gemeente. Tot verdriet van een minderheid van de raad (CU, CDA en PvdA) die best kans zag om met kleinschalige opvang in elke kern ook een deel van het probleem in Ter Apel voor onze rekening te nemen.

Bestemmingsplan MS Pallets Den Ham

Al meer dan 10 jaar heeft dit handelsbedrijf in pallets een uitbreidingswens. Hier moest agrarische grond voor omgezet worden in bedrijfsbestemming. Probleem was wel dat de pallets dit een brandgevaarlijk bedrijf maakten en aan de achterkant een aantal woningen op minder dan 50 meter van het bedrijf staan. Met een extra brandblusvoorzieningen als maatwerk is dit uiteindelijk opgelost en kan het bedrijf eindelijk een hal bijbouwen.

25 april 2023

Bestemmingsplan de “Oale Bouw” in Westerhaar

Woningbouw corporatie Mijande is verantwoordelijk voor nieuwbouw van de verouderde woningen in het noordoostelijke deel van Westerhaar (wat de “Oale Bouw” genoemd wordt). Een heel groot project wat over meer dan 100 woningen gaat die in een aantal jaar gesloopt en weer opgebouwd worden. Dit heeft heel veel impact op de bewoners. Al een paar jaar zijn er, met heel goed meedenken van de bewonerscommissie in Westerhaar, plannen gemaakt over hoe de nieuwbouw er uit moet komen te zien. Met dit bestemmingsplan geeft de raad groen licht voor sloop en herbouw. Inmiddels zijn de eerste duurzaam gebouwde en energiezuinige woningen al gereed voor de bewoners en zijn de eersten al verhuisd vanuit de wisselwoningen.

Zwemlessen Aquapark de Zandstuve in Vroomshoop

Met GBT hebben we een motie ingediend om de zwemlesmogelijkheden in ons openluchtbad weer uit te breiden. De neiging van het college was om alle aandacht te vestigen op het prachtige nieuwbouw bad in Vriezenveen, maar het openluchtbad in Vroomshoop hoort er ook bij en is belangrijk voor Vroomshoop!

Opknappen buurthuis Westerdok

De wijk in Vriezenveen, waar Oekrainers opgevangen moeten worden in een aantal chalets, is een woonwijkje wat niet veel gemeentelijke aandacht heeft gehad. De extra opvang kwam daardoor heel belastend over voor de wijk, waar gebrek is aan voldoende groen en speelvoorzieningen. Met een motie hebben we samen met GBT het college opgedragen een extra impuls in deze wijk te realiseren; voor het buurthuis en voor de speelvoorzieningen. Daarnaast is er gevraagd voor een extra ontsluiting van het chalet-terrein, zodat niet alle extra verkeer door de woonstraten hoeft.

Beleidskader duurzame energie

Al eerder heeft Twenterand vanuit de Regionale Energie Strategie besloten een zoekgebied voor windenergie aan te wijzen in Oosterweilanden (Vriezenveen Zuid). In dit zoekgebied wordt samen met de buurgemeenten Almelo en Tubbergen en in samenwerking met de provincie, een windmolen cluster ontwikkeld. Een proces wat zeker 5 jaar zal duren. Met dit nieuw beleidskader (het oude was uit 2013) is windenergie in het zoekgebied ook volgens nieuw beleid mogelijk gemaakt, is participatie van omwonenden beter geregeld, worden kleine windmolens tot 35 meter toegestaan in het buitengebied, en worden grootschalige zonnevelden tot 2030 tegengegaan als de doelstelling van 25 ha bereikt is (en dat is het geval met 3 zonneparken; 1 in Vriezenveen van 15 ha, 1 in Den Ham van 6 ha, en 1 op het terrein van het waterschap).

30 mei 2023

Deze vergadering 3 moties van onze hand; alle 3 unaniem aangenomen!

Wies met de Patries

De patrijs is een boerenlandvogel die steeds meer voorkomt op gebieden rond Vroomshoop en Vriezenveen. Veel vrijwilligers houden zich daar mee bezig. Maar de gemeente moet daar ook een rol in spelen, anders bloedt dit vrijwilligerswerk dood. Er is een ambtelijke contactpersoon nodig die ook kan coördineren. Deze motie draagt het college op daar werk van te maken en stelt daar ook middelen voor beschikbaar. Vanaf september is een contactpersoon actief die extern is aangezocht en het gebied, de boeren en vrijwilligers ook goed kent. Inmiddels is de eerste bijeenkomst al geweest en komt er weer enthousiasme vrij voor dit mooie project.

Extra middelen voor uitvoering plan van aanpak Kanaal Almelo-de Haandrik

Al sinds 2018 ervaren aanwonenden aan het Kanaal overlast en schade aan hun huizen, al sinds de provincie het kanaal gebaggerd heeft voor meer diepgang. Dit heeft al tot veel gesprekken in de raad geleid. We zien dat de provincie zich beperkt tot uitvoering van haar schaderegeling. Dat loopt stroef en pakt ook lang niet altijd goed uit voor bewoners. Als gemeente zien we dat veel bewoners er niet meer uitkomen en willen we extra hulp bieden. We dragen met deze motie het college op te zorgen voor beschikbaar komen van meer provinciale middelen. Daarbij geholpen door het werk van de bemiddelaar Mona Keijzer, aangesteld op aangeven van de BBB in de provincie. Eind van het jaar heeft provinciale staten de opdracht aan de provincie gegeven om die extra middelen beschikbaar te stellen.

Versneld verder met het Middendorpshuis in Den Ham

In het dorp staat een prachtig rijksmonument uit 1842 wat vroeger deel van het gemeentehuis was, maar ooit is het ook een hotel geweest. Een paar jaar terug werd het nog gebruikt door de VVV, maar die is inmiddels opgeheven. Nu staat het leeg, op de expositie ruimte en het dorpsmuseum na, die beide weinig bezoekers trekken. Het college heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor beter gebruik. De mogelijkheid als dorpshuis, gemeenschapscentrum zou mooi zijn, maar kost ook extra geld. Dat is geen probleem maar het moet wel met betrokkenheid en gedragenheid van het dorp gebeuren. Dat is nu nog onvoldoende zichtbaar. We hebben met een motie het college opdracht gegeven om samen met het dorp, de ondernemers, de dorpsraad Den Ham Doet een plan te maken voor beter gebruik van dit mooie monument. Daarnaast moet het pand ook nog energiezuiniger gemaakt worden.

Bestemmingsplan appartementencomplex Blesdijk – de Wemekamp Den Ham

Nabij de brede school en het gezondheidscentrum in Den Ham was nog een lege kavel die eerst bestemd was voor uitbreiding van de huisartsen. Dit was echter niet nodig en daarom is een plan ontwikkeld om hier appartementen van 3 hoog te realiseren. Bijkomend probleem was dat dit een speelplek voor de school was geworden (een trapveldje). Met deze nieuwbouw zou dit gebied nog verder bebouwd worden ten koste van speelgelegenheid. Met de motie “inclusieve groene speelruimte” hebben we, in overleg met de scholen het college opdracht gegeven om in de buurt een extra speelruimte te realiseren (bijvoorbeeld op het voormalige Roelofs terrein wat op de nominatie staat om gesloopt te worden). Daarnaast hebben we specifiek gevraagd of het college kan zorgen voor uitbreiding van de speelruimte van de Domino school, die een krap speel terrein heeft. Deze extra ruimte is in oktober door onze wethouder Arjan Hof al met de kinderen samen geopend!

11/18/19 juli 2023

Gebiedsvisie Vriezenveen zuid

Voor extra woningbouw en een nieuw bedrijventerrein is Vriezenveen Zuid het meest voor de hand liggend. Het college heeft een hele beperkte visie op het gebied geschreven, slechts ter onderbouwing om voorkeursrecht te kunnen toepassen (dat betekent dat de gronden niet zo maar verkocht mogen worden, maar eerst aangeboden moeten worden aan de gemeente). Met een motie dragen we het college op met een uitgebreidere visie te komen op dit gebied. Helemaal omdat er kwetsbaar erfgoed in de verdrukking dreigt te komen. (Het oude zwembad en het oude kerkhof, met nog een stuk onverkaveld oud-Vriezenveens slagenlandschap. Zuinig op zijn dus!

Kadernota met vele moties waaronder een aantal over Engbertsdijksvenen

Met de Kadernota wordt het nieuwe beleid voor 2025 uiteengezet. Daar zijn veel wensen in de vorm van moties ingediend, met steun van de ChristenUnie. 1 motie was van onze hand: Motie: “Eerst in gesprek met onze agrariërs” Deze motie draagt het college op om gebiedsgerichte bijeenkomsten te gaan organiseren, om zo te horen wat er leeft onder de agrariërs. In september zijn 2 nieuwe medewerkers begonnen die zich bezig houden met platteland en die de uitvoering van deze motie oppakken.

26 september

In september heeft de raad een aantal besluiten genomen waar we op onze website al eerder over schreven.

Extra Krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis

In 2008 is het gemeentehuis voor 8 miljoen euro verbouwd i.v.m. de fusie van gemeente Den Ham en gemeente Vriezenveen in 2001. Van verduurzaming en energiebesparing was toen nog geen sprake. Inmiddels moeten kantoren in 2023 een energielabel C hebben. Wij hebben een label D, ondanks de zonnepanelen op het dak. De neiging van de gemeente en de raad is soms om te veel te willen bezuinigen op verbouwen van het gemeentehuis, terwijl de gemeente zich ook moet aanpassen aan de huidige tijd en een goed werkgever moet zijn. Daarin hebben we ook een voorbeeldfunctie. In 2019 heeft de raad al 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nu ligt er een voorstel om nog eens 3 miljoen beschikbaar te stellen, met name voor verduurzamingsmaatregelen en zaken die eerder bezuinigd waren, maar toch weer terug komen. Om dit niet zo maar te slikken is verzocht om een extra raadsinformatiebijeenkomst waarin we ons goed hebben laten bijpraten (en overtuigen) over nut en noodzaak van deze extra investering.

Uitgangspunten nieuw subsidie beleid

Een nieuwe subsidieverordening en nieuw subsidiebeleid - ChristenUnie Twenterand

Erfgoedverordening en visie op erfgoed

Slopen van monumenten is echt zonde! - ChristenUnie Twenterand

Woonwagen locaties

Woonwagenlocaties in Twenterand - ChristenUnie Twenterand

Aankoop camping Blekkenhorst

Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Den Ham / de aankoop van een camping - ChristenUnie Twenterand

7/8 november 2023

Vaststellen vervolg traject ontwikkelen windenergie zoekgebied Almelo, Twenterand, Tubbergen

Sinds 2019 is er al veel onderzoek gedaan in het zoekgebied windenergie. Ondanks dat de inwoners in dit gebied tegenstander van windmolens in hun nabijheid zijn, wordt er toch, na goed onderzoek en met goede argumenten, een vervolg stap gezet richting realisatie windmolens.

Programma begroting zonder moties

Omdat bij de Kadernota al veel moties zijn ingediend, is de begroting dit keer zonder aanvullende moties aangenomen.

19 december 2023

Jaarstukken 2022 met amendement en motie over EDV

Normaal gesproken wordt de jaarrekening van het vorige jaar vastgesteld voor 15 juli. Echter in juli dit jaar werd een ingrijpende fraudezaak in de gemeente ontdekt waardoor de jaarrekening niet zo maar vastgesteld kon worden. We hebben uitstel bij provincie en ministerie gevraagd en er is aanvullend onderzoek gedaan op de consequenties van de fraude voor de jaarrekening. Er zijn veel maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. De gefraudeerde gelden zijn deels terug betaald.

En in december kon de jaarrekening, met een overschot van 10 miljoen euro vastgesteld worden. Dat overschot is deels veroorzaakt door allerlei extra incidentele middelen en door onderuitputting. (door gebrek aan personeel is veel gepland werk niet uitgevoerd). Het overschot wordt vooral extra in reserves gestopt voor mindere tijden. Daarnaast heeft de raad bij de Kadernota al besloten om extra geld te willen reserveren voor Engbertsdijksvenen, voor een fietspad, parkeervoorzieningen bij het Veenmuseum en een uitkijktoren aan de Paterswal om over het gebied te kunnen kijken. Daar heeft de raad nu 1 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, in een aparte reserve. Een goed besluit! Dit  mooie natuurgebied verdient een extra impuls!

Bestemmingsplan appartementen complex Almeloseweg (synagoge)

https://twenterand.christenunie.nl/k/n6166/news/view/1466523/43792/behoud-van-de-synagoge-in-vriezenveen.html

GWRP (klimaatadaptatie)

https://twenterand.christenunie.nl/k/n6166/news/view/1466521/43792/klimaatadaptatie-en-het-rioleringsplan.html

« Terug