Coalitieakkoord 2022-2026

Dit coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘In elke kern: voor elkaar!’ beschrijft op hoofdlijnen de samenwerking tussen GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie voor de komende vier jaar. Volgens informateur de heer J.H.M. Robben geven beide partijen invulling aan een stabiele, betrouwbare coalitie die daadkrachtig kan optreden. Dit is een randvoorwaarde voor de grote uitdagingen waar Twenterand voor staat. Beide partijen zijn met elkaar de gesprekken aangegaan om uiteindelijk te komen tot dit akkoord. Het akkoord is op hoofdlijnen, maar zal ook een aantal concrete punten benoemen.

Voor herkenbaarheid en een goede aansluiting op de ambtelijke organisatie, die het akkoord uit moet voeren, is gekozen voor een indeling volgens de programma’s uit de programmabegroting van de gemeente Twenterand:

  • Sociaal Domein
  • Ruimte
  • Economie & Vrije tijdsbesteding

Bedrijfsvoering (inclusief dienstverlening) vervangt het programma Fundament, dat vanaf de eerstvolgende begroting geen programma meer is.

Luchtfoto De Pollen