Energie, klimaat en milieu

De ChristenUnie wil inzetten op een groene en duurzame economie, waarin we steeds minder gebruik maken van olie, aardgas, kolen, benzine en diesel en meer gebruik maken van schone energie. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en goede omgang met ruimte en landschap in en om Twenterand. We willen dit samen met onze inwoners doen.

Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte

De ChristenUnie wil dat het systeem van opwekken, vervoeren en gebruiken van energie (de energiestrategie) steeds meer lokaal wordt uitgevoerd. Daarbij moet er aandacht zijn voor “haalbaar en betaalbaar”. De gemeente heeft de taak haar inwoners goed te informeren en zo nodig te ondersteunen. We gebruiken daarvoor de volgende stappen:

 • Het vermijden van onnodig energieverbruik
 • Het besparen op energieverbruik
 • Het zelf opwekken van energie
 • Het delen vanzelf opgewekte en hernieuwbare energie

Energiecoöperaties en lokale initiatieven

Energiecoöperaties maken lokaal eigendom mogelijk waardoor draagvlak voor de energietransitie kan toenemen. De gemeente kan ondersteuning bieden aan deze coöperaties. Dit geldt ook voor projecten die thuis energie kunnen besparen, zoals isolatie. De ChristenUnie heeft het plan voor het Nationale Isolatieprogramma medeondertekend, waarin we snel stappen willen zetten om ondersteuning te bieden aan 2,7 miljoen slecht geïsoleerde huizen in Nederland. Dit vraagt om:

 • Beleid van de gemeente waar grootschalige duurzame opwek mogelijk is.
 • Een beleid over verplicht betrekken van alle betrokken inwoners in het gebied waar grootschalige duurzame energieopwekking wordt voorzien en de verplichting van de projectontwikkelaar om deze inwoners te betrekken en financieel mee te laten doen.
 • Een beleid dat een regeling heeft, die zorgt voor een schadevergoeding voor burgers die last ondervinden van grootschalige energieopwekkingsprojecten.

Afscheid nemen van aardgas

De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches die inwoners helpen bij energiezuiniger maken van hun woning. Bij nieuwbouw is aardgas-loos bouwen inmiddels verplicht. Het doel is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning. De gemeente Twenterand zorgt voor passende plannen.

 • De gemeente ondersteunt mensen met een minimum inkomen in Twenterand bij het verduurzamen van hun woning al dan niet via woningcorporaties. Zo willen we energiearmoede voorkomen.
 • Inwoners van Twenterand kunnen gebruik maken van een (digitaal) energieloket waar ze ondersteuning krijgen, maar ook informatie krijgen over leningen, fondsen en regelingen.
 • Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald.

Meer wind- en zonne-energie

De ChristenUnie wil dat we zorgvuldig met zonne-energie projecten en windprojecten om gaan. Daarom ook zijn we kritisch als het gaat om zonne-parken en windmolens op het land. Het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente Twenterand zal meer tijd kosten, omdat op dit moment de beschikbare ruimte op het netwerk beperkt is.

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld met daken en gevels met zonnepanelen, maar ook op het gebied van energiebesparing en zuinige verlichting.
 • De gemeente gaat onderzoeken hoe het beste een start met opslag in batterijen en of waterstof kan worden gemaakt.
 • Bij keuzes voor het plaatsen van zonnepanelen in onze gemeente gaan we gebruik maken van de Zonneladder. Dat houdt in dat de Gemeente Twenterand eerst kijkt naar lege daken, parkeerplaatsen, zandwinplassen en langs (snel) wegen. En daarna pas voor zonnevelden.

Energiebesparing

 • Duurzaamheid moet de gemeente Twenterand bij alle onderwerpen aanpakken. Het moet wat de ChristenUnie betreft in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen worden(duurzaamheidstoets).
 • De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen verlaging van CO2-uitstoot als doel op. En neemt dit mee in de aanbesteding van het leerlingenvervoer.
 • Met woningcorporaties maken we afspraken dat zoveel mogelijk sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.

Inzameling herbruikbare grondstoffen

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

 • Op het afvalbrengpunt moet ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.
 • De gemeente Twenterand stimuleert scholen, kantoren en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden. Dit geldt ook voor de eigen gemeentelijke organisatie.

Klimaatadaptatie

Toekomstbestendig waterbeheer

Door meer bebouwing en de toename van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. Ook is er meer sprake van tekort aan water door lange droge, hete periodes. Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem beschouwt. Het grootste deel van de inkomsten van het Waterschap wordt opgebracht door inwoners van steden en dorpen. Daarom kan het Waterschap onze gemeente meehelpen met beter waterbeheer in onze dorpen.

 • Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat en minste samen met het waterschap is ontwikkeld.
 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging op hun eigen perceel. De gemeente werkt aan voorlichting, bijvoorbeeld samen met tuincentra.
 • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater.
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Twenterand aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen op groene daken hebben ook nog eens meer opbrengst.
 • We verkennen samen met het waterschap en provincie de mogelijkheid tot een gemeentelijke subsidieregeling.

Toekomstbestendig groenbeheer

In Nederland wordt de meeste grond heel intensief gebruikt. Daardoor is het voor veel diersoorten, zoals vogels en bijen moeilijker geworden om in Nederland te leven. De gemeente heeft vele kilometers berm en groenstroken in eigendom en kan met goed beheer meer ruimte maken voor diersoorten die het moeilijk hebben. Ook landschapselementen zoals bomen, struiken en heggen helpen daaraan mee. Daarnaast maken ze het buitengebied en de dorpen ook mooier en helpen mee aan verkoeling in de zomer.

 • Als bomen gekapt moeten worden, ziet de gemeente toe op herplanten van bomen en past die ook voor eigen gemeente toe.
 • De gemeente Twenterand maakt een plan voor goed bermbeheer en vergroening van kernen.
 • De gemeente bekijkt de mogelijkheid om op eigen gronden meer bomen en struiken aan te planten.
 • De gemeente stimuleert projecten waar buurten en wijken zelf vergroening op willen pakken.