Wonen en ruimte

Ieder mens heeft ruimte nodig. De ChristenUnie wil dat we duurzaam gebruik maken van onze ruimte. Het woningtekort is al jaren een groot probleem voor de samenleving. De ChristenUnie wil dat starters en jonge gezinnen kansen krijgen voor goede woonruimte, dat ouderen waardig kunnen wonen; kortom wij zijn voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

Wonen

Een goed en betaalbaar huis in een prettige omgeving, dat is voor ons allemaal belangrijk, maar het is helaas niet vanzelfsprekend. In Twenterand is jarenlang weinig gebouwd, waardoor met name veel jonge mensen buiten onze gemeente zijn gaan wonen. De ChristenUnie wil dat in Twenterand de woningmarkt wordt gestimuleerd met toekomstgericht woningbeleid, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

Beschikbare woningen

De ChristenUnie is van mening dat op de volgende manieren meer beschikbare woningen kunnen worden aangeboden:

 • In het buitengebied verwachten we meer leegstand door stoppende boeren. Als er geen zicht is op bedrijfsopvolging kan er ruimte gemaakt worden voor nieuwe woonvormen, voor jonge mensen, of juist in combinatie met oudere zorgbehoeftige mensen. Dit kan zorgen voor behoud van leefbaarheid en levendigheid in het buitengebied.
 • De ChristenUnie wil de omzetting van kantoorgebouwen en leegstaande winkels naar woningen bevorderen. Ook de mogelijkheden voor het bouwen van “tiny houses” (kleine, duurzaam gebouwde huisjes) moeten wat de ChristenUnie betreft verkend worden.
 • De ChristenUnie wil tijdelijke woningen mogelijk maken. Voor tijdelijke woningen geldt een termijn van maximaal 15 jaar.

Leefbaarheid

 • Wat de ChristenUnie betreft houden we bij de invulling van wijken rekening met sociale nieuwbouw, woningen voor kwetsbare doelgroepen, vluchtelingen en ouderen en eventueel een aanwijzing voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Hierbij is het belangrijk dat de verhouding evenredig is en mensen zich verbonden blijven voelen met hun leefomgeving.
 • Bescherm huurders en particuliere kopers beter. De ChristenUnie wil dat Twenterand een verhuurvergunning en een woonplicht invoert. Hiermee kunnen huisjesmelkers en malafide verhuurders worden aangepakt en arbeidsmigranten beter worden beschermd.

Duurzame woningen

 • De gemeente heeft in de woonvisie duurzaam woonbeleid opgenomen. Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen. (nul-op-de-meter) Een duurzaamheidslening is beschikbaar.

Ouderen

De ChristenUnie wil dat in Twenterand de komende periode fors wordt geïnvesteerd in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor onze ouderen. Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp. Ook bevordert het realiseren van voldoende woningen voor ouderen de doorstroom op de woningmarkt. Bij deze ontwikkelingen is het belangrijk dat ouderen zelf betrokken worden.

 • Collectieve woonvormen voor senioren (‘krasse knarrenhofjes’) en gemengd wonen moeten ruimbaan krijgen in Twenterand.
 • De ChristenUnie ziet mogelijkheden voor uitbreiding woningbouw aan de randen van het buitengebied.
 • In Twenterand worden zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen gebouwd waardoor men langer in het eigen huis kan
  blijven wonen.

Betaalbare woningen, ook voor jongeren

Wonen is voor woningeigenaren die al lang een huis bezitten meestal goed betaalbaar, voor jongeren en huurders in de vrije sector is betaalbaar wonen erg moeilijk.

 • De ChristenUnie is er voorstander van om in onze gemeente te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ‘duo-wonen’: Jongeren en senioren delen een te grote (senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is van een bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n).

Ruimte

Omgevingswet

Per 1 juli 2022 komt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor inspraak.

 • De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening waarin beschreven staat hoe de inspraak van burgers geregeld wordt.
 • We willen een goede omgevingsvisie op gemeentelijk niveau; bij voorkeur gemaakt samen met de bewoners.

Groene Schoolpleinen

We stimuleren groene schoolpleinen en hebben daarvoor een motie ingediend bij de begroting van 2022. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker, mooier en prettiger, zijn geconcentreerder, rustiger, bewegen meer, zijn meer in contact met de natuur en hebben een uitdagendere speelomgeving.

 • De ChristenUnie wil samen met de scholen zorgen voor meer groene schoolpleinen.

Natuur

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente heeft als beheerder van de openbare ruimte een belangrijke rol hierbij.

 • Bij de inrichting van de openbare ruimte in Twenterand wordt rekening gehouden met landschappelijke elementen (zoals hagen, boomsingels, bosjes, poelen, bomen) en ecologisch bermbeheer.
 • We vinden het belangrijk dat er voor kinderen natuuronderwijs is (gastlessen door vrijwilligers).