Profielschets kandidaten ChristenUnie Gemeenteraad ChristenUnie Twenterand

Het bestuur van ChristenUnie Twenterand dient conform artikel 4 van het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen uiterlijk dertien maanden voor de verkiezingen een profielschets van de kandidaten voor te leggen aan de ledenvergadering. Het bestuur stelt voor het onderstaande profiel te hanteren bij het samenstellen van de kandidatenlijst. Deze profielschets is opgesteld op basis van de functieprofielen uit het lokaal en provinciaal Functieboek ChristenUnie..

Fundament

Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen van de ChristenUnie geldt dat zij Jezus Christus als hun Heer en Verlosser kennen. De Bijbel is voor hen het gezaghebbende Woord van God, waardoor zij zich laten leiden en waarop zij aanspreekbaar zijn. Zij willen graag herkenbare navolgers van Christus in de politiek zijn. Daarnaast hebben zij een basisinstelling die verwoord wordt in de volgende termen:

 • Dienstbaarheid:
  Bereid zijn om God, de naaste en de partij te dienen.
 • Authenticiteit:
  Vasthouden aan de Bijbel, het verkiezingsprogramma en duidelijke waarden en normen.
 • Integriteit:
  Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
 • Bereidheid om te leren:
  Bereid zijn, en inzet tonen om te leren.

Functie gebonden kenmerken:

Een raadslid heeft in grote lijnen drie verantwoordelijkheden in gemeenteraad:

 1. het volk vertegenwoordigen;
 2. kaders stellen voor het college;
 3. controleren of gebeurt wat is afgesproken.

Uiteraard is het verkiezingsprogramma het uitgangspunt voor de inzet op deze drie terreinen. Om bovenstaande goed te kunnen doen, maakt ons raadslid deel uit van een fractie, bestaande uit steunfractieleden en raadsleden. Daarnaast is er contact met tal van mensen buiten de fractie. Dit maakt het wenselijk dat een raadslid beschikt over een aantal competenties zoals: stressmanagement, goede mondelinge en schriftelijke communicatie, overtuigingskracht, gerichtheid zijn op burgers, goed kunnen samenwerken, stukken kunnen lezen en standpunten kunnen beoordelen in het licht van het ChristenUnie-gedachtegoed en daaruit conclusies kunnen trekken.

Om als kandidaat goed te kunnen functioneren is het een voorwaarde dat hij/zij beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau