Meedoen op de arbeidsmarkt

Ook in onze gemeente maken mensen gebruik van de bijstand. Het is goed dat we veel regelingen hebben die mensen helpen om deel blijven nemen aan de samenleving, en om een fatsoenlijk inkomen te hebben. Maar daarnaast zijn er teveel mensen die, ondanks een baan, dicht bij of onder de armoedegrens leven. Ook het langdurig gebruik maken van regelingen maakt dat mensen steeds verder wegzakken in armoede.

 • De ChristenUnie in Twenterand zet zich in voor een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben.
 • De ChristenUnie zet zich in voor bijstandsbeleid waarin mensen niet gezien worden als een kostenpost, maar ondersteund worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen.
 • Inkomen ontvangen van de overheid heeft twee kanten. Het betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De gemeente staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We bestempelen mensen niet zomaar als fraudeur. Wanneer mensen bewust misbruik maken van regelingen, fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens en is er geen recht meer op uitkering.

Aan het werk

De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier meedoen in de samenleving is heel waardevol. Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in, en maakt bedrijven enthousiast hiervoor, ook door ze te ontzorgen.

Met de Participatiewet is de rol van het SW-bedrijf (Sociale Werkplaats) veranderd. We vinden het belangrijk dat de opgebouwde kennis om met deze groep te werken wel behouden blijft, bijvoorbeeld door in te zetten bij de doelgroep nieuw beschut werk. De ChristenUnie is voor een lokaal plan, waarin de samenwerking tussen gemeente en een aantal werkgevers om beschut werk te realiseren bij werkgevers vorm wordt gegeven.

 • De gemeente zet in op projecten en programma’s van vrijwilligers waarbij kwetsbare doelgroepen langere tijd worden ingezet in het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.
 • De ChristenUnie vindt dat de gemeente heel zorgvuldig moet zijn als het gaat om het vragen van een tegenprestatie. Het is belangrijk een tegenprestatie zoveel mogelijk aansluit bij de eigen kennis en talenten van mensen. De tegenprestatie mag niet ten koste gaan van regulier werk en ook mantelzorg geldt als tegenprestatie.

Nieuwkomers en arbeidsmigranten

Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook voor hen geldt: hoe eerder, hoe beter.

 • Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.
 • De gemeente Twenterand zorgt dat er een goede verbinding is tussen de nieuwe inburgeringswet en de ondersteuning bij en bemiddeling naar werk.

Ook in onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij zijn voor onze lokale economie belangrijk maar vormen ook een kwetsbare doelgroep. Regelmatig hebben zij te maken met uitbuiting, mensenhandel en slechte woonomstandigheden.

 • De gemeente Twenterand sluit een convenant met betrokken werkgevers en uitzendbureaus, waarin afspraken staan over inschrijving bij de gemeente, huisvesting, arbeidsomstandigheden en rechten en plichten van arbeidsmigranten.
 • De gemeente heeft oog voor de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten. Deze moet wat de ChristenUnie betreft goed geregeld zijn en voldoen aan de norm van de Stichting Normering Flexwonen.

Kinderen en armoede

In Twenterand groeien te veel kinderen in armoede op. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. De ChristenUnie schoolprestaties en armoede levert veel stress op. De ChristenUnie wil dat gezinnen zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de regelingen vanuit een gezinsaanpak. Dit is onderdeel van één gezin, één plan en één regisseur. Deze regisseur zorgt ervoor dat op alle fronten wordt meegedacht: werk en opleiding, maar ook goed in je vel zitten.

 • Jongeren zijn financieel kwetsbaar. Omgaan met financiën hoort bij het hulpaanbod van de gemeente.
 • De gemeente Twenterand sluit zich aan bij de Alliantie Kinderarmoede en legt de verbinding met Kansrijke Start.
 • Er moet goede voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken. Dit moet samen met hulpverleners gebeuren.
 • De gemeente Twenterand kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
 • De ChristenUnie wil dat voorzieningen voor hulp en financiële ondersteuning beter bekend zijn bij de doelgroep, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer.
 • De toegang tot budgetbeheer voor kwetsbare groepen, is zo makkelijk mogelijk zodat schulden voorkomen kunnen worden.

Schulden

De gemeente moet snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden, bij voorkeur vanuit één loket. De gemeente Twenterand zorgt voor eenvoudige regels door inzet van ervaringsdeskundigen. Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast. In de situatie waarbij mensen wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, willen we dat de gemeente Twenterand sociaal gaat incasseren. Bij het ontstaan van betalingsachterstanden kijkt de gemeente naar de situatie van de persoon. Maatwerk dus.

 • In Twenterand maken we gebruik van de Nederlandse Schuldhulproute en mijnschuldenwijzer.nl.
 • Met ervaringsdeskundigen maken we een plan hoe we meer kunnen inzetten op preventie van schulden.
 • Schuldhulpverlening dichtbij, in eigen gemeente blijven organiseren.
 • Zorgen voor één duidelijk loket waar iedereen met financiële vragen en problemen terecht kan.