Kunst, cultuur en sport

Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Daarom is het van belang dat kunst, cultuur en sport toegankelijk is voor iedereen, zodat iedereen mee kan doen. Door kunst, cultuur en sport ontmoeten mensen elkaar, worden talenten ontwikkeld en wordt het gevoel van eigenwaarde gestimuleerd. Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Kunst kan en mag confronteren, stilzetten, ontspannen, wakker schudden en verbinden. Kunst bepaalt ons ook bij de manier waarop wij als mensen het beeld zijn van God als creatieve Schepper.

Kunst en cultuur

In onze culturele instellingen werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van de Twenterandse samenleving. Kunst en cultuur zijn van en voor de samenleving. De overheid vervult een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed. Het is belangrijk dat er een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, met name voor jongeren. Door bijvoorbeeld amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve talenten.

Cultuur dichtbij

De ChristenUnie is voor cultuur in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. We koesteren onze eigen lokale geschiedenis en hebben oog voor de belevingswereld van jongeren en kinderen.

 • Cultuurhistorie via verhalen uit Twenterand en haar kernen zichtbaar te maken voor inwoners en bezoekers. Er komt er een website waardeze verhalen gebundeld worden.
 • Ruimte voor kunst en cultuur, afgestemd op de belevingswereld van jongeren.
 • Cultuuronderwijs voor alle kinderen. Dichtbij en betaalbaar.
 • Kinderen uit gezinnen met weinig geld kunnen korting krijgen of gratis deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in subsidievoorwaarden voor culturele instellingen.
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in Twenterand.

Bibliotheken en overige culturele accommodaties

Voor veel inwoners van Twenterand is de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie, een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers. Bibliotheekvoorzieningen staan, mede door veel bezuinigingen, meer en meer onder druk.

 • De ChristenUnie wil sluiting van bibliotheken voorkomen. Gebouwen worden zoveel mogelijk door meerdere gebruikers benut, zodat de samenwerking tussen instellingen ook versterkt wordt. Het is soms nodig om geld te stoppen in cultuur gebouwen, maar we moeten kritisch blijven op het nut en of het op de langere termijn ook nog betaald kan worden.
 • De ChristenUnie wil ook dat de gemeente het aanbod aan culturele voorzieningen afstemt met omliggende gemeenten met als doel elkaar niet te beconcurreren maar om elkaar en de cultuurdeel name te versterken. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen duidelijk (groot)stedelijke voorzieningen en voorzieningen op Twenterands en lokaal niveau.

Monumenten en erfgoed

Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen in steden, dorpen en wijken. Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk.

 • We kijken daarbij naar nieuwe invullingen van oude gebouwen. Voorbeelden waar we hierbij aan denken zijn Peddemors boerderij en het Middendorpshuis in Den Ham.

Musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren.

 • Voor het financieel ondersteunen van onze musea en het archief zoekt de gemeente samenwerking in de regio en bij derde (particuliere) partijen.

Evenementen

Evenementen in Twenterand zijn belangrijk, maar moeten veilig en gezond zijn.

 • Er komen heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).

Sport

Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam en geest en bevordert een gezonde samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. De ChristenUnie zet zich in voor een toegankelijke sportwereld. Iedereen is welkom!

Sport breng mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen hebben gehad. De mogelijkheden die de Corona middelen hiervoor geven moeten zeker benut worden en verenigingen moeten hiervoor actief benaderd worden.

Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om doelen te stellen en samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd, zonder fysieke drempels. Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. Ook de kinderen uit een gezin met een kleinere portemonnee of de kinderen die van nature minder sportieve talenten hebben.

Sport dichtbij

Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten om meer te gaan bewegen vindt de ChristenUnie erg belangrijk. De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. Sport moet voor iedereen toegankelijk en leuk zijn.

 • Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken wil de ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en -routes in de openbare ruimte. Wijken moeten daarnaast zoveel mogelijk vergroenen, zodat het uitnodigend is om te bewegen.
 • Het buitengebied biedt veel mogelijkheid tot bewegen en sporten.
 • We nemen de fietsroutes, mountainbikeroutes, vaar-en kano-routes, wandelroutes, en de zogenaamde ommetjes vanuit de kernen op in onze Omgevingvisie.
 • We willen de verschillende routes verder uitbouwen, samen met onze inwoners.
 • Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact.
 • Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
 • De ChristenUnie pleit voor een buurt- of gemeentelijke sportcoach om zo de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.
 • De ChristenUnie wil inzetten om de schoolpleinen om te bouwen tot buitengymzalen, waarbij na schooltijd de buurtkinderen gebruik
  kunnen maken van deze speelmogelijkheden.

Sportaccommodaties

Het is mooi als mensen hun sporttalenten ontwikkelen en zelfs door kunnen groeien naar de topsport. Topsport werkt vaak als een goed voorbeeld. Toch moet de aandacht van de gemeente Twenterand uitgaan naar de breedtesport. Op sport voor iedereen, dichtbij en betaalbaar.

Naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte is het belangrijk dat de sportgebouwen en sportterreinen goed onderhouden, veilig en toegankelijk blijven, zeker ook voor mensen met een beperking. De gemeente probeert alle verenigingen op een eerlijke maar ook financieel passende manier de bedienen. Daarbij houdt de gemeenterekening met een goede spreiding van sportvoorzieningenover onze gemeente.

 • De gemeente Twenterand stelt samen met sportverengingen een sportakkoord op waarin onder andere afspraken staan over een positieve sportcultuur, meedoen voor iedereen, discriminatie en racisme, alcohol en drugs, toegankelijkheid en vrijwilligersbeleid.
 • Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • De gemeente Twenterand ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds weet te vinden.