Nieuws

Gerjan Smelt opnieuw lijsttrekker CU Twenterand

Gerjan Smelt lijsttrekker ChristenUnie

Het bestuur heeft unaniem Gerjan Smelt voorgedragen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit voorstel is tijdens de ledenvergadering bij De Fontein te Den Ham op 19 oktober 2017 door de leden unaniem overgenomen. Hiermee is Gerjan Smelt de lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur heeft besloten om Gerjan Smelt voor te dragen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, omdat er gekeken is naar de prestaties in het verleden en de doelen die in de toekomst gerealiseerd dienen te worden. Het bestuur heeft besloten dat Gerjan Smelt hiervoor de meest geschikte kandidaat is op dit moment.

Freddy Bouwhuis, lid van de selectiecommissie: “ Door de vernieuwing in de top van de lijst hebben wij een beroep op Gerjan Smelt gedaan om invulling te geven aan een coachende rol binnen de nieuwe fractie.”

Kandidatenlijst CU bekend

Kandidatenlijst ChristenUnie bekend

Tijdens de ledenvergadering van 19 oktober 2017 bij De Fontein te Den Ham hebben de leden naast de lijsttrekker eveneens gestemd over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Tijdens de vergadering konden de leden nog wijzigingen aanbrengen in de volgorde van de lijst met kandidaten. De leden volgden het voorstel van de kandidatencommissie en het bestuur. De leden stemden unaniem in met deze lijst.

Freddy Bouwhuis , lid van de selectiecommissie: “Het is een mooie en evenwichtige lijst met bekende en vooral nieuwe gezichten. Waardoor we met een jong team de verkiezingen ingaan.”

De volgende kandidaten staan op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen:

1. G. (Gerjan) Smelt

2. A.T. (Theo) Huisjes

3. G.C. (Carla) Hilberink

4. R.G.H. (Ruben) Peters

5. B. (Barend) Lemans

6. P.J. (Pieter) Lok

7. L. (Linda) Jansen op de Haar

8. I. (Inge) Kamphuis

9. F.H. (Freddy) Bouwhuis

10. M.A. (Maudy) Hulsegge

11. E.G.J. (Egbert-Jan) Haselhorst

12. L. (Laura) Staman

13 J.H. (Harjan) Otten

14. B. (Barbera) Koerssen

15. E. (Eddy) Nijmeijer

16. J.H. (Jessica) Braakman

17. J. (Jeroen) Schoemaker

18. A. (Bert) Oudendijk

Partijprogramma CU Twenterand 2018-2022

2e termijn bij de begroting 2018

Bijdrage 1e termijn bij de besprekingen van de begroting 2018

       Bijdrage tijdens de 1e termijn van de besprekingen rondom de begroting  2018

 

1e Termijn bij de begroting 2018

Geachte voorzitter, college, leden van de raad,

Nederland is een goed land om in te leven met Twenterand als een goede mooie gemeente om in te wonen. Hier wonen initiatiefrijke burgers, innovatieve ondernemers Voldoende ingrediënten voor een toekomst met perspectief, waarin de samenleving kan bloeien en mensen, jong, oud, sterk en zwak tot hun recht kunnen komen. Het is onze gezamenlijke taak als bestuurders van Twenterand om daarvoor een koers te bepalen. Hiermee begonnen wij onze 1e termijn van de begrotingsbehandeling 2017.

De ChristenUnie onderkent dat onze tijd grote vraagstukken kent: een nog steeds wat haperende, op schulden gebouwde economie en zeker nog geen duurzame wereldeconomie, laat staan lokale Twenterandse economie,  tweedeling op de arbeidsmarkt tussen flex en vast werk, dat wordt in het nieuwe regeerakkoord drastisch aangepakt. We kennen een ingewikkeld en oneerlijk belastingstelsel, dit word met het nieuwe regeerakkoord hervormd. Grote bedrijven en rijken die belasting ontwijken terwijl de gewone burger de verzorgingsstaat ziet afbrokkelen. Dit moet aangepakt worden. Maar er zijn ook die vluchtelingen die zomaar als status houder in Twenterand komen wonen en ook aanspraak maken op woningen en banen.

Klimaatveranderingen die om ingrijpende maatregelen vraagt waar Twenterand met oa grote zonnevelden op anticipeert en investeert. Ruziënde burgers in Twenterand waar “ illegaal “ gevonden bouwwerken zomaar inzet zijn van discussie (.https://www.tubantia.nl/twenterand/gemeente-twenterand-draait-op-voor-illegaal-schuurtje-na-burenruzie~aed1c7a0e/ ) Burgers die hun rechten als norm nemen voor de samenleving en ambtenaren het leven moeilijk maken. Het zijn ook de politiek ambtdragers die het niveau van “populistische”  taal in de raad en op social media moeten veranderen.

Die vraagstukken vragen om samen binding, schouders eronder en antwoorden op de vraagstukken die er evengoed ook in onze gemeente Twenterand volop zijn ! Besturen is in onze ogen verantwoordelijkheid nemen. Dat doe je samen als raad en college.

Het moet ons van het hart en dit is de laatste begroting van deze coalitie, dat wij ons over de verhoudingen in onze samenleving grote zorgen maken. De hardheid en onbarmhartige aanvallen op elkaar doen onze gemeente geen goed. Onze fractie heeft  altijd met het oog op de verbinding  voorstellen gemaakt en gesteund om Twenterand een stukje mooier te maken. Daarbij zeggen wij niet volmaakt en perfect geopereerd te hebben maar we hebben zeker ons best gedaan. Elke keer hebben wij afgewogen waar oplossingen lagen of pijnpunten hoe die op te lossen. Het laatste deel van de rit met deze coalitie zal onze houding niet veranderen ook niet als het gaat om de constructief bestuurlijke lijn. Wel doen wij een oproep in deze 1e termijn aan ons allen om te beginnen het goede voorbeeld te geven aan de samenleving. Met respect om te gaan met elkaar in de raad en daarbuiten en in het bijzonder op social media.

Regeerakkoord in relatie tot Twenterand

De ChristenUnie wil vol overtuiging relevant zijn in de politiek. Anders gezegd: we willen waardevol zijn. Waardevol voor jou, waardevol voor de toekomst van onze kinderen, waardevol voor kwetsbare mensen hier in Nederland en wereldwijd. Voor de tweede keer in de 17-jarige geschiedenis is de ChristenUnie onderdeel van een coalitie. Met VVD, CDA en D66 zijn er in het nieuwe regeerakkoord afspraken gemaakt over tal van onderwerpen. We zijn dankbaar door het sluiten van het regeerakkoord dat  veel belangrijke punten verwezenlijkt zijn of op z’n minst dichterbij gebracht Nu het regeerakkoord waarheid is geworden, krijgen we een kabinet met grote daadkracht. Voor een waardevolle toekomst voor onze kinderen, met investeringen in het onderwijs en in de gezinsportemonnee. Zorg voor de schepping, met een heel ambitieus klimaatbeleid. Er wordt werk gemaakt van waardig ouder worden, vrijwilligerswerk, hulp aan slachtoffers van gedwongen prostitutie en zorg voor tienermoeders. Er komt veel extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. Er gaat meer geld naar het onderwijs.. maar ook de gemeenten zullen via het gemeentefonds en co-producties meer geld ontvangen.

 Begroting Twenterand

Wij staan met elkaar voor uitdagingen. En als wij deze begroting beoordelen en vergelijken met de input die is gegeven met de kadernota dan kunnen wij de uitdagingen op lokaal niveau goed aan. Maar zitten onze grootste uitdagingen in het sociaal domein en specifiek in de jeudzorg. Dat is een bijzonder moeilijk punt voor ons. Enerzijds willen wij niet dat er iemand buiten de boot valt. Anderzijds is het de rekening die achtergelaten is bij de gemeente nadat de transitie is doorgevoerd. Wij blijven aandacht vragen voor de lobby van dit college naar Den Haag. Wethouder Binnenmars heeft ons toegezegd onze opmerkingen ter harte te nemen en ermee aan de slag te gaan. Wat is de huidige stand van zaken college ?

Sport

Sport en beweging in combinatie met investeringen  in een nieuw sport- en doelgroepenzwembad dat is wat ons betreft akkoord met hetgeen in de begroting staat. De inhoud zullen wij voor wat betreft het zwembad dan beoordelen op basis van de uitgangspunten welke de raad het college heeft meegegeven in december 2016. We hebben als actief sportend Twenterand nog een slag te slaan ten opzichte van een doelstelling 75 % daarom blijven investeringen nodig en is het goed om aan de knop van de kostendekkendheid van de sport te draaien. Het college komt met voorstellen die wij alsdan zullen beoordelen. Zoals vermeld is de  € 50 K in de meerjarenbegroting opgenomen maar moet nog geëffectueerd worden. Wij wachten de sportvisie 2017 af en zullen ons oordeel geven over de tarieven voorstellen + kostendekking einde dit jaar.

Openbaar Groen

Op meerdere momenten is door ons al aangegeven dat wij ons “echte” zorgen maken over het onderhoudsniveau van het openbaar groen. Wij hebben met het college gedebatteerd over het niveau. De huidige begroting zal het door ons gewenste niveau niet halen. Dat houdt in dat wij daar op een later moment op terug zullen komen.

ECO  

Investeringen in duurzaamheid + zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is super maar niet genoeg om de klimaatveranderingen en CO2 uitstoot tegen te gaan. De aanpak van klimaatdoelstelling en vitale economische rendementen op investeringen kunnen met het nieuwe regeerakkoord volop worden aangepakt. Een plan ontwikkelingen voor woningen die volledig off grid zijn en volledig passen in het nieuwbouw niveau woningen van de toekomst zien wij graag ontwikkelt in Twenterand. Daarvoor zullen wij voorstellen doen.

Economie  

Het Ondernemershuis is een prachtig en zinvol initiatief en biedt ondernemers hoop, het helpen van Start Ups en kantoorplekken. Op initiatief van oa onze fractie is er een ondernemershuis die heel voortvarend van start is gegaan en draait. Wij zijn trots op de ondernemers – recent was er de eerste netwerkavond waar ruim 200 ondernemende mensen van diverse twenterandse bedrijven aanwezig waren en elkaar ontmoetten en zaken deden. Dat is een vitale versterking waar wij heel trots op zijn.

 

Combinatiefunctionarissen

Combinatiefunctionarissen worden weer voor drie jaren in dienst genomen vanaf 2018. Wij hebben hiervan geen raadsvoorstel gezien en hierover is ook niet in de kadernota 2018 gesproken. De bedoeling zou zijn dat instellingen de financiële verantwoordelijkheid hierin op zich zouden nemen. Is dat ook gebeurd? Op welk terrein worden deze functionarissen ingezet: cultuur, sport of welzijn? Hoe zal dit worden gefinancierd?
Wij hebben bij de begroting van vorig jaar gevraagd om meer duidelijkheid over de rol van deze functionarissen. En over slimme vormen van samenwerking met bijvoorbeeld sportclubs. Dan zou via deze functionarissen meer jeugd geworven kunnen worden door de sportclubs bijvoorbeeld of zouden er bijlessen gegeven kunnen worden bij de sportverenigingen. Of nog wat anders, maar in ieder geval aansluitend bij het aanbod dat er is met het doel om het aantal jongeren te vergroten dat bereikt kan worden met sport of cultuur. Tot op heden hebben we hiervan nog geen terugkoppeling gehad en we zijn benieuwd naar de resultaten. We komen afhankelijk van uw antwoord met een voorstel.

ICT

ICT uitbesteden, is dat wel zo’n goed en verstandig idee college ?   Uitbesteden kost ook veel geld. Wij zijn er niet van overtuigd dat u dit moet doorvoeren. Wij zien het gevaar van grote datalekken: hoe groter het systeem hoe meer kans dat je ook geraakt wordt. Ook onze huis accountant heeft zich hierover aan de audit commissie kritisch uitgelaten.  Wij zien wel heil in het buiten zetten van ondersteunende diensten die gericht zijn  op specifieke onderdelen van de bedrijfsvoering. Het is gemakkelijker dit als eenheid buiten de deur zetten,  Als voorbeeld de Belasting en salarisadministratie die is al samengevoegd. Dit sluit in elkaar en past ook.
Het totale server park en onze ICT willen wij op voorhand  niet koppelen met andere gemeenten is onze overtuiging op dit moment, tenzij er 100 % zekerheid gegeven kan worden dat onze systemen veilig zijn.

Kan het college dit garanderen ?

OZB of lastendruk

Wij begrijpen met het oog op deze begroting welke ons aangeleverd werd voordat het regeerakkoord is gepresenteerd, dat het college gekozen heeft voor deze dekking. De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de kadernota ook groen licht gegeven aan het college om dit zo door te voeren.

Uit de september’17  circulaire is te ontcijferen dat de gemeente Twenterand kan uitzien naar grotere uitkering van het gemeentefonds en naar wij uitgerekend hebben  + ca € 980 K – kunt u dit bevestigen college ? Tevens staat in het regeerakkoord dat de gemeente meer middelen tegemoet kan zien en hoe verhoud zich dit met deze begroting en de meerjarenbegroting ? Voor de tweede termijn van de raad wil onze fractie hier graag inzichten van ontvangen, kunt u dat toezeggen college ?

Cultuur

Onze gemeente kent op tal van plekken nog historie die het waard zijn om te bewaren voor haar gemeenschap. Dat zijn kunstwerken en gebouwen. Voor deze begroting willen wij een oproep doen aan het college aangaande de synachoge in Vriezenveen. Een veel besproken gebouw en vele ideeën hebben de revu gepasseerd. Wij willen een toezegging vragen van het college aangaande het behoud van op zijn minst de voorgevel van deze synagoge als straatbeeld bepalend karakter in onze gemeenschap. Wat vind het college ? 

Een groen stoplicht:

Een van de top prioriteiten van de coalitiepartijen in deze bestuursakkoord is ;   een sluitende meerjaren begroting voor de komende jaren. Deze coalitie laat hiermee zien dat stabiliteit in thema’s en gefundeerde uitgangswaarden  belangrijke grondwaarden  zijn voor onze samenleving om op voort te bouwen. De gemeente is krachtig genoeg kent een relatief lage belastingdruk aan haar inwoners in vergelijking met ons omliggende Twentse gemeenten. Wij zijn in de crisis zuinig geweest. Hebben investeringen gedaan die nodig waren en om de doelen die wij stelden te dekken. Zoals het bouwen van een semi permanente sporthal. Wij hebben reserves gebruikt die nodig waren en dat kan ook. Nu het weer wat beter gaat zullen wij onze reserve posities ook weer moeten aanzuiveren en weer wat geld moeten sparen zodat mogelijk toekomstige tegenvallers kunnen worden opgevangen en nieuwe investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden en een spaarfonds rondwegen Vriezenveen Noord / Den Ham.

 

TOT SLOT :  Wij danken het college en de ambtelijke staf voor het aanreiken van deze begroting

De ChristenUnie had deze coalitie periode  niet hoeven meedoen. We hadden kunnen afhaken. De uitslag van de verkiezingen had een twee partijen variant aan een meerderheid kunnen helpen zonder de ChristenUnie. We zijn ingegaan op de variant met het CDA en de SGP. Deze coalitie van drie christelijke partijen heeft idealen in gang gezet die dicht aan ons hart gaan.  Als mensen ons benaderen met een andere insteek en idealen en daarom niet blij zijn met onze besluiten en voorstellen dan kan ik ze alleen maar gelijk geven. Dat begrijpen wij en hebben daar respect voor maar het worden daarmee niet onze uitgangswaarden. Wij zijn een land en gemeente waar compromissen gesloten worden, en dat kan mooi zijn als je ziet dat een ogenschijnlijk onhaalbaar ideaal toch iets dichter bij is gekomen, maar een compromis is soms ook gewoon pijnlijk dat geldt aan twee zijden. De voors en tegens. Ja dat is zo maar toch..wij hebben onze energie altijd willen steken in u, jou, hij, zij, de inwoners van onze gemeente die het waard zijn geholpen te worden en dat blijven wij doen.

OP HOOP VAN ZEGEN !

Fractie ChristenUnie i.a Gerjan Smelt fractievoorzitter