Betrouwbare overheid

De ChristenUnie staat voor een gemeente waarin iedereen meetelt en meedoet binnen zijn of haar mogelijkheden. Dat is het uitgangspunt van ons programma. De gemeentelijke overheid is er voor haar burgers, instellingen en voor de ondernemers. Goed samenwerken, vanuit een positieve houding, zorgt voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor mensen die het niet zelf kunnen, biedt de gemeentelijke overheid hulp.

Vertrouwen

Voor ons werk in de gemeenteraad willen we goed luisteren en samenwerken met alle inwoners van Twenterand. Meedoen aan de coalitie is voor ons niet leidend. Onze standpunten in de raad worden bepaald door de uitgangspunten van de partij, die zijn vastgelegd in het verkiezingsprogramma wat voorligt. Als fractie willen we als betrouwbaar bekend staan in Twenterand. Wij willen ons vooral laten leiden door wat de Heer van ons vraagt: Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door:

 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Twenterand
 • Met goede en duidelijke informatie ervoor zorgen dat het voor burgers duidelijk is wat er in de gemeente/ politiek gebeurt.
 • Te streven naar een coalitieakkoord met duidelijke afspraken maar met ook voldoende ruimte voor alle partijen om invloed op het beleid uit te oefenen.
 • Alleen beloftes te doen die we na kunnen komen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In 2015 hebben de Verenigde Naties de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’S) vastgesteld over klimaat, armoede en onderwijs Wij willen dat onze gemeente deze doelen meeneemt in het maken van beleid. Wij vinden dat onze gemeente daarin een voorbeeld moet zijn voor onze inwoners.

 • De gemeente Twenterand zorgt voor 55% vermindering van CO2 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. (SDG 7, 11, 12 en 13)
 • Mensen hoeven niet in armoede te leven. Als gemeente zorgen we voor een goede hulp en zorgen we dat iedereen, die dat kan en wil, kan werken, zodat iedereen zelfstandig voldoende inkomen kan genereren. (SDG 1)
 • We geven de goede zorg aan iedereen die dat nodig heeft.
 • Kwetsbare jongeren, gehandicapten en alleenstaande ouderen krijgen hierin extra aandacht. (SDG 3, 4, 5, 10 en 16)
 • We gaan goed om met onze ruimte. We zorgen voor voldoende woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen.
 • We zorgen goed voor onze natuur en ons water.
 • We geven onze boeren de ruimte om ook op een andere manier hun inkomen te kunnen verdienen. (SDG 2, 6, 8, 9, 11 en 15)

De gemeente, dat zijn we samen

Wij geloven dat onze samenleving zelf heel veel kan oplossen. Daarom willen wij dat inwoners in Twenterand, met anderen of met de overheid, zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de samenleving.

Daarom willen wij:

 • Een gemeente die goed bereikbaar voor de inwoners en ondernemers, met een goede dienstverlening voor de inwoners en ondernemers.
 • Dat onze ambtenaren zichtbaar en aanwezig zijn voor onze inwoners en ondernemers. Een contactambtenaar voor elke kern kan daarbij helpen.
 • Ruimte geven aan inwoners die taken op zich willen nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie en activiteiten.
 • Inwoners die met plannen komen worden niet van het kastje naar de muur gestuurd.
 • Kernen krijgen meer mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de kern en zo mogelijk met een eigen budget.
 • ‘Right to challenge’ (uitdaagrecht). Wij willen inwoners en ondernemers het recht geven om de gemeente uit te dagen om een voorziening in stand te houden of over te nemen.

Bij de verkiezingen geven inwoners het lokale bestuur het recht om de gemeente te besturen. Inwonerpeilingen zien wij daarbij als aanvullend. Het lokale bestuur, de gemeenteraad blijft eindverantwoordelijke voor goede besluiten.

Betrekken van jongeren

Wij vinden dat jongeren meer betrokken moeten worden bij besluiten in de politiek. Het gaat om hun toekomst. We willen meer recht doen aan hun belangen.

 • In Twenterand gaan we jongeren zo veel mogelijk bekend maken met maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en we vragen ze om daarin ook actief te worden.
 • Bij plannen van de gemeente moet er gekeken worden wat de gevolgen van die plannen voor jongeren zijn, bij voorkeur door jongeren zelf (generatiecheck).
 • De burgemeester van onze gemeente zal de 18-jarigen bij verkiezingen via een brief persoonlijk uitnodigen om voor de eerste keer hun stem uit te brengen.
 • Jongeren in Twenterand worden bij de 4-5 mei activiteiten betrokken.
 • Twenterand zorgt er voor dat alle leerlingen uit de groepen 6-8 van de basisscholen uit de gemeente leren wat de gemeenteraad doet, bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen over/vanuit de gemeentepolitiek.

Communicatie en lokale media

Veel ouderen, mensen van buitenlandse afkomst en laaggeletterden vinden het moeilijk om op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan te kloppen voor hulp.

 • Iedere brief vanuit de gemeente, moet eenvoudig, duidelijk en goed leesbaar zijn. (Nederlands op B1 niveau)
 • De website van de gemeente is eenvoudig, duidelijk en goed leesbaar. Informatie over vergunningen, bestemmingsplannen en regels is makkelijk te vinden. En voor wie digitaal niet handig is,is een papieren versie beschikbaar bij het loket.

Financiën

Publieke middelen (geld van de overheid) zijn altijd schaars. Er zijn altijd meer wensen dan dat er geld is. De gemeenteraad moet de verschillende wensen en belangen goed kunnen afwegen en mag geen financiële tekorten bij toekomstige bestuurders neerleggen.

 • De afgelopen jaren hadden we last van grote financiële tekorten (o.a. op jeugdzorg). Dat is nog niet voldoende opgelost en wij dringen er bij de VNG en de Rijksoverheid op aan om gemeenten een passende vergoeding te geven voor de taken die moeten worden uitgevoerd.
 • De ChristenUnie wil een heldere en overzichtelijke financiële rapportage, zodat in een oogopslag duidelijk is waar het geld van de gemeente aan wordt besteed.
 • De gemeente doet haar inkopen duurzaam en rapporteert daarover aan de raad. Lokaal inkopen heeft onze voorkeur zo lang de regels dat toelaten.
 • De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is kosten dekkend. Zo weinig mogelijk inhuur van ambtenaren en adviesbureaus, want ze zijn vaak veel duurder. Wij willen niet dat de gemeente afhankelijk van hen is, maar dat de vaste medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben. Alleen voor tijdelijke of bijzondereklussen kan ingehuurd worden.
 • Wij willen geen organisatie en activiteiten steunen die ook zonder overheidsgeld betaald kunnen worden