Profielschets fractie ChristenUnie Gemeenteraad Twenterand

Deze profielschets is ontwikkeld door het bestuur van ChristenUnie Twenterand opbasis van informatie uit het Handboek Verkiezingen van het landelijk bureau van de ChristenUnie. Het bestuur dient conform artikel 4 van het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen uiterlijk dertien maanden voor de verkiezingen een profielschets van de fractie voor te leggen aan de ledenvergadering. Het bestuur stelt voor het onderstaande profiel te hanteren bij het samenstellen van de kandidatenlijst.

Inleiding

Gezien de vaak beperkte omvang van de ChristenUnie fractie moet dit fractieprofiel tevens worden gezien als een profiel voor de fractie inclusief steunfractieleden.

Algemeen

 1. De fractie geeft als team vorm en inhoud aan de vertegenwoordiging van de ChristenUnie in de raad. Ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en kwaliteiten, maar is vanwege de samenwerking wel verantwoording verschuldigd aan de anderen.
 2. De fractie is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en stelt er zich een eer in de goede naam van Christus hoog te houden.
 3. De fractie werkt nauw samen met het bestuur in het realiseren van de doelen van de ChristenUnie.
 4. De fractie werkt planmatig en stelt daartoe jaarlijks een werkplan op met daarin de speerpunten en doelen voor het komende jaar, die gebaseerd zijn op het vigerende verkiezingsprogramma en de politieke actualiteit.
 5. De fractie rapporteert jaarlijks aan het verantwoordelijke bestuur en de ledenvergadering over haar resultaten in relatie tot het verkiezingsprogramma en haar werkplan.

Type fractie

De ChristenUnie fractie in de gemeenteraad van Twenterand de periode 2010-2014

 1. is in haar stellingnamen positief kritisch en constructief;
 2. is wars van populisme maar durft wel de onderste steen boven te brengen en te zeggen waar het op staat;
 3. is creatief en verrassend in haar optreden, zowel binnen als buiten de raad (bijv. media);
 4. verwoordt op heldere wijze een bijbelse visie op hedendaagse politieke vraagstukken;
 5. is pro-actief door zelf initiatieven te nemen om onderwerpen op de raadsagenda te krijgen;
 6. is doelgericht;
 7. weet andere partijen mee te krijgen in haar standpunten;
 8. kan goed omgaan met tegenslagen en verliezen;
 9. fungeert als een team waarbij de steunfractie een actieve rol vervult;
 10. probeert ook buiten de kring van fractie, steunfractie en bestuur mensen te betrekken bij haar politieke werk;
 11. onderhoudt goede contacten met wijkraden, belangengroepen, kerken e.d.;
 12. betrekt leden actief bij haar standpuntbepaling via internet, nieuwsbrief, op ledenvergaderingen e.d..

Fractievoorzitter

De fractievoorzitter geeft als primus-interparis leiding aan de fractie. Voor hem of haar kan hetvolgende aanvullende gesteld worden. De fractievoorzitter:

 1. draagt bij aan een open en doelgerichte communicatie in de fractie;
 2. ziet het grotere plaatje vanuit het perspectief van de ChristenUnie;
 3. is een echte teamspeler die zijn (steun)fractie enthousiasmeert en stimuleert;
 4. heeft oog voor de onderlinge verschillen en kwaliteiten en laat mensen tot bloei komen;
 5. kan knopen doorhakken;
 6. kan coachen en delegeren.