Zorg

De ChristenUnie wil een samenleving waar mensen elkaar helpen, als het kan, en waar mensen voor elkaar zorgen. En waar de gemeente zorgt voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden.

Volksgezondheid

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor een gezonde levensstijl, maar de samenleving heeft ook belang bij gezonde inwoners. We willen mensen helpen om langer gezond te blijven. En wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.

 • Op basis van het landelijke Preventieakkoord komt er in Twenterand een lokaal Preventieakkoord. De gemeente Twenterand maakt werk van gezonde voeding, geen alcohol, niet roken en voldoende beweging (eventueel m.b.v. JOGG: Jongeren op gezond gewicht) en neemt dit op in het lokale en/of regionale Preventieakkoord.

Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties

De ChristenUnie wil zorg die dichtbijgeorganiseerd is, bereikbaar en met een menselijk gezicht. Kerken hebben een ander rol dan de overheid, maar we zien dat kerken steeds vaker maatschappelijke taken en hulpverlening oppakken. Dat vraagt om wederzijds respect en goede contacten tussen kerk en overheid. De inzet van ervaringsdeskundigheid (bij o.a. de ggz, schuldhulpverlening, mantelzorg, vluchtelingenwerk) is belangrijk.

 • Twenterand voert het gebruik van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in.
 • Er is regelmatig overleg tussen kerken en de gemeente.
 • Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag er niet toe leiden dat mensen zorg weigeren.
 • De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen.
 • De gemeente Twenterand werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en kernteams aan de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid.

Mantelzorgers

Dagbesteding en tijdelijk overnemen van mantelzorg (respijtzorg) zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom blijft de ChristenUnie inzetten op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het ondersteunen van mantelzorgers.

 • De ChristenUnie wil ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Zeker als zij zorgtaken moeten combineren met school of studie.
 • In Twenterand ontwikkelen we een visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.

Vrijwilligers

De gemeente Twenterand kent vele vrijwilligers en de ChristenUnie is trots op al het werk dat zij verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving.

 • We willen ruimte voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook ruimte voor mantelzorg en het helpen van vluchtelingen naast een baan.

Iedereen telt mee en doet mee

Met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een samenleving waarin iedereen mee kan doen (inclusieve samenleving) dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten op alle fronten mee kunnen doen.

 • De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.
 • De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich er zelfstandig kunnenredden.
 • De gemeente werkt aan een plan om mensen met een beperking volop mee te laten doen. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.
 • De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.
 • De gemeente Twenterand zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen met een beperking te laten sporten.

Langer zelfstandig

Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Twenterand daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten. Juist dichtbij huis. Daarom wil de ChristenUnie het sluiten van voorzieningen waarin mensen met een zorgvraag elkaar kunnen ontmoeten zoveel mogelijk voorkomen.

 • Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben.
 • Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.
 • De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting.
 • De ChristenUnie wil ruimte willen geven voor het bouwen van woningen, waarbij ouderen en jongeren samenleven, zodat ze elkaar kunnen helpen.

Ouderen

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het opbouwen van de samenleving zoals die nu is. Veel ouderen kunnen zich prima zelf redden. Maar als er lichamelijke of geestelijke klachten zijn, wordt de wereld steeds kleiner.  Eenzaamheid wordt zo een groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

 • Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
 • Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor
  gebruik van deskundigheid van kerken en religieuze organisaties.
 • Twenterand wordt een dementievriendelijke gemeente door mensen die veel te maken hebben met ouderen een gerichte training “Samen Dementie vriendelijk” aan te bieden.
 • De gemeente gaat samen met huisartsen, wijkverpleging, geriatrisch deskundigen en verpleeghuizen voor elke kern één plan maken over de organisatie van ouderenzorg.
 • Per wijk is er één wijkverpleegkundig team. Het moet, wat de ChristenUnie betreft mogelijk blijven om zorg te krijgen vanuit een christelijke (of andere geloofsovertuiging) orgorganisatie.
 • Samen met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.

Zorg voor vluchtelingen

Alle gemeenten moeten zorgen voor goede opvang van vluchtelingen; mensen die moesten vluchten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We weten dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk op genomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie wil kleinschalige opvang van vluchtelingen.

De gemeente moet zorgen voor woningen voor de toegewezen aantallen vluchtelingen die mogen blijven in ons land. Maar dit mag niet ten koste van woonruimte voor onze eigen inwoners leiden. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting toe te staan en door het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden tot woningen.

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk (vrijwilligers)werk kunnen doen en meedoen in verenigingen. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden in Twenterand leidend zijn.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Zeker mensen die terug moeten naar hun eigen land, of mensen die geen eigen land meer hebben.

 • De gemeente Twenterand moet tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer daar geen landelijke regeling voor is.
 • De gemeente Twenterand steunt maatjesprojecten voor nieuwkomers, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden,
  cultuur en taal.
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit status houders in dienst te nemen.
 • De gemeente maakt met alle organisaties die werken met vluchtelingen een plan dat ervoor zorgt dat nieuwkomers zich thuis kunnen voelen in onze gemeente.