Ruimte

We willen een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting. Dit wordt opgenomen in de omgevingsvisie. We dagen onze inwoners uit om daarin mee te denken.

 • Voldoende bankjes langs wandelpaden/looproutes.
 • Een beweegvriendelijke openbare ruimte, zodat inwoners fit en gezond kunnen blijven.
 • Schoolpleinen zijn zoveel mogelijk buitenspeelplaatsen, zodat ze na schooltijd ook gebruikt kunnen worden. Bovendien worden ze ingericht als groene speelpleinen.
 • Een buitengebied met veel mogelijkheid tot bewegen en sporten (50% van onze inwoners sport in de openbare ruimte).
 • Behouden en mogelijk uitbouwen van fietsroutes, mountainbikeroutes, wandelroutes en vaar-/kanoroutes, samen met onze inwoners.

De eenzame berk in de Engbertsdijksvenen

Wonen

De vraag naar woningen is groot. Wij willen lef tonen en inzetten op uitbreidingsplannen met als doel om onze eigen inwoners de mogelijkheid te kunnen bieden om te bouwen of een woning te kopen. Onze inwoners dienen wat ons betreft voorrang te krijgen bij nieuwbouw! Bij nieuwbouwprojecten in Twenterand willen wij via een zelfbewoningsplicht voorkomen dat deze huizen worden opgekocht en beschikbaar komen voor (particuliere) verhuur. We kiezen daarbij voor een divers woningaanbod, passend bij een plattelandsgemeente als Twenterand. Uitbreiding vergroot de vitaliteit en de leefbaarheid van de kernen en het levert meer inkomsten op voor de gemeente. We zetten nadrukkelijk in op uitbreiding in Vriezenveen. Van het Trio-terrein in Westerhaar-Vriezenveensewijk moet het bestemmingsplan verder worden uitgewerkt en van de laatste fase van de Zuidmaten in Den Ham is het bestemmingsplan vastgesteld. Dit willen we zo snel mogelijk uitvoeren. Ook willen we een volgende uitbreiding in het dorp Den Ham in beeld brengen en uitwerken.
Voor het wonen in de kleine kernen geven wij het college de opdracht mee om actief te zoeken naar mogelijkheden om de bouw van woningen in die kernen mogelijk te maken, passend in de omgeving.

Actief grondbeleid

De gemeente moet zelf zoveel mogelijk een actief grondbeleid voeren. Dit levert gevarieerde wijken op met aantrekkelijke grondprijzen voor onze inwoners en inkomsten voor de gemeente. We willen vaart maken met uitbreidingsplannen en vervolgens kijken naar de kwalitatieve woonbehoefte, zoals starterswoningen, gezinswoningen en levensbestendige woningen. Dat zijn woningen die geschikt zijn voor jongeren, maar ook voor ouderen. We zijn voorstander om leegstaande winkels en kantoorpanden buiten het centrum om te bouwen tot woning.

Sluiskade Westerhaar-Vriezenveensewijk in de herfst

Nieuwe woonvormen

In het buitengebied ontstaat meer ruimte door boeren die met hun bedrijf stoppen. Als er geen bedrijfsopvolging is, willen we ruimte maken voor nieuwe passende woonvormen, voor jonge mensen of in combinatie met oudere inwoners die zorg nodig hebben. Dit bevordert de leefbaarheid in het buitengebied. Dit kan gecombineerd worden met nieuwe natuur, nieuw bos of door het stimuleren van recreatie en toerisme in het buitengebied.
Tijdelijke huisvesting willen we mogelijk maken voor arbeidsmigranten en vluchtelingen. We willen werk maken van collectieve woonvormen voor senioren en gemengde woonvormen met ouderen en jongeren. Daarnaast willen we de mogelijkheden onderzoeken om woningsplitsing of duo-wonen, onder voorwaarden, mogelijk te maken, zodat makkelijker een woonstart gemaakt kan worden.

 • Uitbreiding woningvoorraad Vriezenveen.
 • Ontwikkelen Trio Terrein Westerhaar-Vriezenveensewijk.
 • Uitvoering Zuidmaten 2 Den Ham.
 • Uitbreiding Den Ham in beeld brengen.
 • Versnelde uitvoering Vroomshoop Oost.
 • Aanwijzen locaties woonwagens.

Veiligheid

We willen met z’n allen prettig wonen in Twenterand. Veiligheid speelt hierin een belangrijke rol. Er zijn verschillende soorten van overlast, zoals agressief (rij) gedrag, asociaal parkeren, zwerfvuil en hondenpoep. Het gevoel van veiligheid is subjectief. Zo kan voor de één een groep jongeren die met elkaar uitbundig staan te kletsen en te lachen, onveilig voelen. Een ander zal dit hooguit als hinderlijk ervaren of er zelfs helemaal geen last van hebben. Dit ‘hangen’ is van alle tijden, maar wordt overlast als het om intimiderend gedrag gaat. Kenmerkend hierbij is dat zo’n groep zich steevast op locaties verzamelt waar te weinig verlichting is om op die manier controle en handhaving te ontlopen. Wij willen dat deze locaties in beeld gebracht worden, zodat boa’s en politie het gericht aan kunnen pakken. Regionale samenwerking is hierbij wel nodig. Dat geldt zeker ook voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Twenterand is geen uitzondering als het om drugshandel en ondermijning gaat, daarom staan wij voor een integrale, keiharde aanpak, zoals beschreven in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Twenterand 2022-2025’. Die aanpak, prioritering en actiepunten onderschrijven wij volledig.

 • (Doorloop-)locaties in kaart brengen waar gebrek is aan openbare verlichting en ondermaats onderhoud.
 • Halfjaarlijkse monitoring en rapportage van overlast en overlastgevend gedrag.

Veenkanaal de westkant van Westerhaar-Vriezenveensewijk van de Beek kijkrichting is naar Vroomshoop

Verkeer

Net als in de afgelopen vier jaar verdient een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer in Twenterand onze nadrukkelijke aandacht. Veel knelpunten zijn opgelost, maar we gaan door op de ingeslagen route die zich als volgt vertaalt:

 • Mogelijkheden om Geerdijk beter bereikbaar te maken met het Openbaar Vervoer worden onderzocht.
 • Wij ondersteunen de lobby voor de Nedersaksenlijn die de verbinding tussen Oost- en Noord-Nederland verbetert, waarin we de samenwerking met de gemeente Hardenberg zoeken. Deze spoorlijn verbindt de studentensteden Groningen en Enschede met elkaar en is dus van belang voor de jongeren in onze gemeente.
 • Er komt geen betaald parkeren in Twenterand.
 • Wij gaan door op de ingezette lijn om verkeersknelpunten op te lossen.
 • Twenterand is ambtelijk en bestuurlijk trekker van de lobby voor het verbeteren van de verkeersveiligheid N36. Deze lobby gaat onverminderd voort en dat doen we in samenwerking met de gemeenten Almelo, Ommen, Hardenberg en Hoogeveen. Het ultieme doel is om met Rijkswaterstaat te komen tot de intenties voor verbreding van de N36.
 • Zodra in Twents verband een lobby wordt gestart voor de standplaats in Twente of op vliegveld Teuge voor een traumahelikopter, dan zullen wij die lobby van harte ondersteunen.

Energie

Om bij te dragen aan de energietransitie willen wij zorgvuldig omgaan met zonne-energieprojecten en windenergieprojecten. Dit mag niet ten koste gaan van de volksgezondheid. De uiteindelijke keuze wordt mede bepaald door de provinciale omgevingsvisie.

 • Wij willen erfmolens tot 35 meter tiphoogte en zonnevelden tot 1 hectare mogelijk maken, bij voorkeur als alle
  daken vol liggen met zonnepanelen.

Klimaatadaptatie

Inwoners hebben een belangrijke rol in waterberging op hun eigen perceel. De gemeente werkt aan goede voorlichting en doet dat bijvoorbeeld in samenwerking met lokale ondernemers.