Economie en vrijetijdsbesteding

Wij willen stijgen op de lijst van de meest MKB-vriendelijke gemeenten in Overijssel. Het Ondernemershuis Twenterand is een goed middel om een gezicht en uitvoering te geven aan de BV Twenterand. Met de 3O’s blijven we werken aan onze economische visie, stellen we samen doelen en voeren een krachtig economisch beleid.
Ondernemers zijn onmisbaar voor werkgelegenheid, maar ook voor leefbaarheid, zoals ondersteuning van ons verenigingsleven. We zijn zuinig op onze eigen bedrijven en ondersteunen ze. We zijn uitnodigend en aantrekkelijk voor bedrijven om in onze gemeente te komen.

 • Inkopen doen we zoveel mogelijk lokaal of regionaal en aanbesteden doen we alleen als dit wettelijk verplicht is (wel volgens de methode van MKB-vriendelijk aanbesteden).

Bedrijventerreinen zijn een visitekaartje van de gemeente Twenterand. De gemeente zorgt, binnen de mogelijkheden die zij daarvoor heeft, voor voldoende voorraad aan bedrijventerrein, zodat er ruimte is voor uitbreiding of nieuwe bedrijven.

 • We zorgen voor goed bereikbare bedrijventerreinen, zowel met openbaar vervoer als per fiets, zodat ook voor jonge mensen en stagiaires de bedrijven goed bereikbaar zijn.
 • Er zijn voldoende carpoolplaatsen bij de bedrijventerreinen.
 • Bedrijventerreinen worden aantrekkelijker gemaakt door groene ruimtes toe te voegen, zodat er gesport en
  gewandeld kan worden in de pauzes en de avonduren.

Voor een plattelandsgemeente als Twenterand is regionaal economische samenwerking belangrijk. In Twente doen we dat via de Twente Board. Samenwerken betekent inleveren van een stukje autonomie, evenwel moet het ook duidelijk zijn wat samenwerking voor ons als gemeente en voor onze ondernemers oplevert. De regionale investering moet in verhouding staan tot wat het ons oplevert. We kijken positief naar de evaluatie van de Agenda van Twente (februari 2022) en onderschrijven de noodzaak van regionaal economisch samenwerken. Echter, in verband met onze financiële situatie besluiten wij nu nog niet om de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking Twente te ondertekenen. Wel zullen wij bij de Twente Board aangeven dat het onze intentie is om over 3 jaar, en zo mogelijk eerder, alsnog te willen aansluiten.

Economie en arbeidsmarkt

Voor de lokale economie is samenwerken tussen ondernemers, onderwijs (Noordik) en overheid (gemeente) belangrijk, 3O samenwerking.

 • Met Sterk techniekonderwijs zorgen we voor meer instroom in de techniek, zodat onze bedrijven aan voldoende werknemers kunnen komen.
 • De functie van het Ondernemershuis Twenterand willen we versterken, vanwege hun rol in die lokale 3O samenwerking.
 • Uitbreiden van de 3O samenwerking met Ondernemershuis Twenterand naar agrarische bedrijven en wellicht vanuit een fysieke plek in het landelijk gebied.
 • Er komt een lokaal plan tussen gemeente en een aantal ondernemers om beschut werk te realiseren bij werkgevers voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Economie en duurzaamheid

De netwerkschaarste als gevolg van de energietransitie, stikstofmaatregelen en stijgende energieprijzen stellen onze ondernemers voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd zijn er ook veel kansen.

 • Wij onderzoeken samen met ondernemers, andere stakeholders en provincie de haalbaarheid van waterstofproductie in een ‘smart energie hub’. De ontwikkelingen rond Oosterweilanden/Weitemanslanden (zonnepark, bedrijventerrein en zandwinning) maakt dit kansrijk.
 • Wij stimuleren bedrijven om werk te maken van energiebesparing.

De gemeente onderzoekt samen met andere stakeholders als Cogas, de mogelijkheden voor biogasproductie in een kansrijk cluster als Weitemanslanden. Als dit om cofinanciering vraagt zijn wij bereid daarin te voorzien.

Zandwinning Oosterweilanden

Economie en Middenstand

Wij gaan voor compactere winkelcentra in de kernen en kijken daar naar mogelijkheden om bestemming ‘detailhandel’ om te zetten naar ‘wonen’ met de daarvoor beschikbare instrumenten. Daarbij willen we gebruik maken van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor de herstructurering van winkelgebieden (impulsaanpak).
We zijn blij met de aanstelling van centrummanager in Vriezenveen. Wellicht geeft dit een impuls aan het winkelcentrum. Het ‘aanpakken’ van het centrum van Vriezenveen staat hoog op de agenda. Evenals de eventuele verplaatsing van discounterplein het Linderflier in Vroomshoop richting het winkelcentrum. Dit is aan de orde wanneer een meerderheid van de winkeliers van het Linderflier dit wil. Pas dan zullen wij onze uiterste best doen om dit mogelijk maken, waarbij de verkeersafwikkeling en parkeergelegenheden de hoogste prioriteit hebben.

Landbouw/plattelandsontwikkeling

Het buitengebied van Twenterand bestaat voor een groot deel uit natuur en agrarische grond. Hier moeten we zuinig op zijn. Boeren kunnen hier aan bijdragen. Vanuit de landelijke overheid zien we het komende decennium grote uitdagingen voor het platteland onze kant op komen. Dit zal consequenties hebben voor veel boerenbedrijven in Twenterand en ook de voor leefbaarheid op het platteland. Veranderingen zorgen echter ook voor nieuwe economische kansen, met name op het vlak van kringlooplandbouw en recreatie en toerisme. Hier moeten we in Twenterand op inzetten om de leefbaarheid van het platteland ook op lange termijn zeker te stellen. Boeren krijgen ruime mogelijkheden om hierop in te spelen om extra inkomsten te verwerven. Bedrijven die aanverwant zijn aan de agrarische sector of de natuur (groenvoorziening) krijgen ruimte om zich te ontwikkelen of om zich te vestigen, passend binnen het buitengebied.
Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Boeren en tuinders werken aan gezond en goed voedsel. Als Twenterand willen we lokale producten promoten en stimuleren we boeren om goed om te gaan met bodem, grondstoffen, dieren, energie en omgeving. Door innovatie willen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken, want onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving. Gebruik van meer natuurlijke meststoffen zullen we stimuleren om de kringloop van mineralen gesloten te krijgen.
Het gebied rondom de Engbertsdijksvenen verdient extra aandacht. Vanwege Natura 2000 gaat hier de komende jaren veel veranderen. Dit heeft een flinke impact voor de huidige boeren, bewoners en organisaties in het gebied. Door deze veranderingen ontstaan er ook economische kansen, denk aan toekomstbestendige landbouw, ketenvernieuwing, recreatie en toerisme en het ontwikkelen van een sterk merk voor de Engbertsdijksvenen. Het is goed om deze plattelandsontwikkeling op een fysieke plek in het gebied en mét de 3O’s vorm te geven en te komen tot een economisch sterk en leefbaar buitengebied. Twenterand wil visievorming rond dit Natura 2000 gebied stimuleren in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel. Wij willen hier incidenteel geld voor beschikbaar stellen om een pilot te starten in aanloop naar het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Schaap in de wei

Groenbeheer

In ons land wordt grond heel intensief gebruikt. Daarom is het voor veel diersoorten moeilijker geworden om in Nederland te leven. De gemeente beheert kilometers berm en groenstroken en kan met goed beheer meer ruimte maken voor diersoorten die het moeilijk hebben. Daarnaast zorgt goed groenbeheer voor verkoeling in de zomer.

 • Wij bekijken de mogelijkheid om op eigen grond meer bomen en struiken aan te planten.
 • Wij stimuleren buurten en wijken waar inwoners zelf vergroening op willen pakken.
 • Er komt een plan voor goed bermbeheer en vergroening van kernen.
 • Wij zijn zuinig op landschapselementen als bomen, struiken en heggen en stimuleren aanleg en planten ervan.

Recreatie en toerisme

Tijdens de coronacrisis zijn we steeds meer dichter bij huis gaan recreëren. De Nederlandse bevolking kiest steeds vaker voor recreëren in eigen land. Hier zien wij kansen voor Twenterand en daarin willen we investeren. Deze sector zorgt aan de ene kant voor werkgelegenheid en aan de andere kant voor consumptieve bestedingen bij onze middenstand en horeca. Door middel van de toeristenbelasting wordt de gemeentekas ook versterkt. We willen dat onze gemeente een plek is waar toeristen en recreanten graag komen om te genieten van de unieke kenmerken van landschap, cultuur en bijzondere geschiedenis waarbij we rekening houden met de belangen van onze inwoners.

Veeneleiding nabij aftakking in Vroomshoop

Musea

We zijn voor behoud van het Museum Oud Vriezenveen, Peddemorsboerderij, het Middendorpshuis en het Veenmuseum en willen samen de alternatieve inkomstenbronnen onderzoeken. Bijvoorbeeld door beheer in samenspraak met cultuurhistorische verenigingen, het bedrijfsleven en duurzaamheidsinitiatieven. Het Veenmuseum is belangrijk voor het versterken van de toeristische functie rond Engbertsdijksvenen en vormt de toegangspoort tot dit gebied. Wij willen het Veenmuseum ondersteunen met beheer van het terrein, waar het om grote klussen gaat. Daarin is het van belang om samen te werken met de uitvoering van het gebiedsproces Natura 2000.

 • Voorkomen vernatting buitenterrein.
 • Aanleg parkeervoorzieningen aan de overkant van het Veenmuseum.
 • Het Toeristisch Overstap punt beter inrichten.

Veentreintje bij Veenmuseum

Verblijfsrecreatie

Samen met recreatie- en toeristische ondernemers willen we verblijfsrecreatie in en rond Twenterand uitbreiden en stimuleren met onder andere goede fietsverbindingen en wandelpaden. We zetten in op plaatsing van fietsoplaadpunten en op het realiseren van camperplaatsen in de diverse kernen van onze gemeente. Onze gemeente grenst voor een groot deel aan Hardenberg en Ommen. Ter versterking van onze toeristische mogelijkheden willen wij ook nadrukkelijk kijken naar samenwerken met de buurgemeenten en recreatieve ondernemers in het Vechtdal.

 • Realiseren van camperplaatsen.
 • Plaatsen van fietsoplaadpunten.
 • Het verruimen van de blik, ook op samenwerking met het Vechtdal.

Zwolsekanaal richting Daarle

Toeristenbelasting

Steeds meer toeristen weten Twenterand te vinden en onze mooie diverse gemeente wordt goed gewaardeerd. Veel ondernemers in de horeca en detailhandel profiteren van het opkomende toerisme in onze gemeente. Het verhogen van de toeristenbelasting is een mogelijkheid om juist meer te kunnen investeren in deze sector. Het herinvesteren van de belastingopbrengsten in de toeristische sector zien wij als kans en zorgt er ook voor dat ondernemers resultaat zien van hun inspanning.

 • Wij willen het verhogen van de toeristenbelasting in relatie tot het subsidiëren van deze sector onderzoeken.

Cultuur

In samenspraak met het gehele werkveld kunst en cultuur in Twenterand willen wij streven naar het vormen van een brede coalitie die vertegenwoordigd wordt door een Cultuurplatform. Dit betekent een doorontwikkeling van het huidige Cultuurplatform naar een Cultuurplatform 2.0. Dit CPT 2.0 werkt met de verenigingen en stichtingen aan de vitaliteit van de amateurkunst in Twenterand en is namens de amateurkunst de spreekbuis richting de gemeente.

Een vitaal verenigingsleven betekent dat zoveel mogelijk inwoners, ongeacht afkomst, leeftijd en validiteit, participeren in het cultuuraanbod. Actief meedoen aan het verenigingsleven draagt bij een de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hun onderlinge sociale verbondenheid. Bovendien werkt het preventief in het voorkomen of vertragen van persoonlijke problemen die binnen het sociaal domein vallen.

Na de coronacrisis is het met name de cultuursector die bij uitstek weer de (sociale)verbindingen tussen onze inwoners tot stand kan brengen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met onder andere sport, recreatie en toerisme, onze ondernemers en met het sociaal domein.

Voor de komende jaren willen wij hiervoor een uitvoerings budget beschikbaar stellen.

RK Kerk Geerdijk