Start

Waardevolle resultaten van ons werk als coalitiepartij

 • In 2018 zijn we als ChristenUnie Twenterand de uitdaging aangegaan om een coalitie te vormen met Gemeente Belangen Twenterand, een lokale partij, vier keer zo groot als de ChristenUnie en met de meerderheid van zetels in de gemeenteraad. We zijn de uitdaging aangegaan op basis van vertrouwen en de gedeelde wens tot een nieuwe bestuurscultuur.

  En we hebben samen veel kunnen bereiken. In het document wat u hier kunt downloaden geven we inzage in onze waardevolle resultaten vanaf 2018

Omgevingsvisie

 • ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 14 december 2021 een amendement ingediend waarbij we het belangrijk vinden dat ingezet wordt op nieuwe woonvormen voor jongeren in het buitengebied op leegstaande agrarische erven, grootschalige opwek van duurzame energie dat leidt tot verbetering van het landschap (niet alleen behoud) en meer ruimte voor agrarisch verwante ondernemers in ons buitengebied, zoals loonbedrijven.

  Tijdens de reactie van wethouder Koster werd duidelijk dat de punten die wij belangrijk vinden te concreet zijn voor het vaststellen van Omgevingsvisie 1.0. Daarom hebben wij ervoor gekozen om ons amendement terug te trekken. Wel blijven wij alert op deze, voor de ChristenUnie, belangrijke punten en zullen deze meenemen wanneer de desbetreffende onderwerpen aan de orde komen.

  Daarnaast hebben wij, samen met GBT, SGP en VVD, een amendement ingediend die met grote meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen. In dit amendement gaan wij voornamelijk voor blijvende mogelijkheden voor het opstellen van nieuw beleid in de toekomst en het betrekken van de gemeenteraad in de vorm en aanpak van Omgevingsvisie 2.0.

  De motie die is ingediend door GBT en VVD als het gaat om het kappen van bomen op erven om zonnepanelen op schuren te stimuleren hebben wij gesteund. Hierbij gaf voor de ChristenUnie de toezegging van wethouder Koster, dat de bomenverondening 2016 op dit punt wordt geactualiseerd.  

Begroting 2022 – Samen de schouders er onder!

 • De laatste begroting van deze coalitieperiode, maar de eerste begroting van onze nieuwe fractievoorzitter, Carla Hilberink.

  Goed om kort terug te kijken, maar vooral ook vooruit kijken voor de nieuwe gemeenteraad, na de verkiezingen. Een van de uitgangspunten van deze coalitie van Gemeentebelangen en ChristenUnie is om te zorgen voor een financieel gezond beleid voor de gemeente Dat klinkt heel logisch, maar we hebben gezien dat afgelopen jaren te vaak en te veel met tijdelijke maatregelen de begroting sluitend is gemaakt. En er is te vaak geput uit reserves die in het verleden opgebouwd zijn.Niet duurzaam en niet toekomstbestendig dus.Daarnaast zien we dat de uitkering van het Rijk in het Gemeentefonds nadelig voor de gemeente Twenterand uitvalt.Dat betekent dat we vanaf nu, maar ook voor de komende jaren er voor moeten zorgen dat de inkomsten en uitgaven meer met elkaar in evenwicht komen.En dat zal een harde dobber worden, omdat het evenwicht voor de begroting vooral in het sociaal domein gezocht moet worden; bij de jeugdzorg, de WMO (huishoudelijke verzorging) en bij de uitvoering van de participatiewet. Als ChristenUnie gaan we die uitdaging aan en bij voorkeur samen met de gehele raad!

  Bij de  begroting hebben we aandacht gevraagd voor het voortbestaan van het  Ondernemershuis. Een van de behaalde successen van de ChristenUnie, en inmiddels breed gewaardeerd door startende ondernemers en ZZp-ers. Onze oproep: Zorg ervoor dat het Ondernemershuis verder kan, want dat is goed voor ons ondernemersklimaat in Twenterand!

  En als nieuw thema hebben we pesten en buitensluiten van kinderen bij de sport onder de aandacht gebracht. Als ChristenUnie willen we dat iedereen mee kan doen, ook als je wat minder goed bent in sport! De ideeën die we daar over hebben, willen we de komende tijd verder uit werken.

  De motie van de SGP om gebruik te maken van verborgen cameratoezicht om bijstandsfraude op te sporen, is helaas aangenomen maar kan absoluut niet op onze steun rekenen. Verborgen cameratoezicht om bijstandsfraude op te sporen,  gaat in tegen de basale regels van privacy, waar mensen recht op hebben. Juist als ze van de overheid afhankelijk zijn voor hun inkomensvoorziening. En er zijn voldoende mogelijkheden om bijstandsfraude op te sporen, daar is geen camera toezicht voor nodig.

  We hebben in gemeente Twenterand nog veel mooie boerenbedrijven. Waar we terecht trots op zijn. En we vinden het absoluut onwenselijk dat het Rijk aangeeft dat er mogelijk onvrijwillige opkoop van boerenbedrijven zou gaan plaatsvinden vanwege stikstofreductie. Het college moet wat ons betreft zich maximaal inzetten om te voorkomen dat onvrijwillig stoppen van boeren in onze gemeente zou gaan plaatsvinden.

  En tot slot hebben we onze steun gegeven aan een voorstel om beter gebruik van het Middendorpshuis in Den Ham, een van de weinige Rijksmonumenten die we hebben, te stimuleren. Daar zetten we graag een klein deel van de reserve uitvoering coalitieakkoord voor in.

Centrum ontwikkeling in Vriezenveen

 • Centrum ontwikkeling in Vriezenveen

  Waarom wil de ChristenUnie in de raadsvergadering van 2 nov.2021 uitstel van besluitvorming over aanpassing bestemmingsplan Westeinde 44 (nieuwbouwlokatie Aldi aan de Koningsweg)?

  Om dat uit te leggen is eerst even een klein stukje geschiedenis nodig: 
  Tussen het begin van het Westeinde en het eind van het Oosteinde ligt zo’n 6 km, Vriezenveen  heeft een bijzondere structuur, een lintdorp. Van oudsher zijn de winkels altijd verspreid geweest. Maar rond Het Midden (inderdaad: tussen het Oosteinde en het Westeinde) is toch een soort centrum ontstaat.

  Echter, zowel inwoners als winkeliers hebben al jaren de wens om dit centrum te versterken, maar hoe dat moet, daar verschillen de meningen nog wel wat over. Vele adviseurs hebben zich hier al over gebogen. De Aldi, aanwezig in het centrum, wenste een grotere supermarkt en zag in de locatie “Mon Repos” (een vroegere “Rusluie” villa, maar al jaren gesloopt) een goede gelegenheid om dat te realiseren. Andere winkeliers vinden die verplaatsing ingewikkeld, want waar een supermarkt is, heb je ook de loop van klanten. En men vreest dat invulling van de oude locatie waar de Aldi nu nog zit, mogelijk tot leegstand leidt.

  Vanuit de visie Centrum Vriezenveen, die dit jaar is vastgesteld, zijn vele gesprekken gevoerd, maar consensus voelen de ondernemers van de VOV (Vriezenveens Ondernemers Vereniging) nog niet. En bij behandeling van het bestemmingsplan bleek dat ook weer. 
  De inspreker wees, wat ons betreft er terecht,  op dat er nog een bezwarenprocedure bij de rechter loopt (voor de omgevingsvergunning) en de ChristenUnie merkt dat het vaststellen van het bestemmingsplan op weerstand bij een aantal ondernemers leidt.

  Wij denken dat uitstel van vaststelling van het bestemmingsplan de gemeente ruimte geeft om in te zetten op verbetering van het draagvlak voor verplaatsing van de Aldi naar de nieuwe plek. En dat betere draagvlak leidt naar onze mening tot meer betrokkenheid van de ondernemers bij de verbetering van het centrum van Vriezenveen. En draagvlak is belangrijk om verdere stappen te kunnen zetten.

Martha van Abbema verkozen tot lijsttrekker ChristenUnie Twenterand

 • Martha van Abbema verkozen tot lijsttrekker ChristenUnie Twenterand

  De ChristenUnie Twenterand heeft haar kandidaten bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De huidige wethouder Martha van Abbema is de lijsttrekker. Martha van Abbema begon in 2006 als raadslid van de ChristenUnie Twenterand, en was eerder wethouder en Statenlid. Sinds 2016 is zij wethouder. Nu gaat zij de verkiezingen in als lijsttrekker. “Ik ben trots op Twenterand en zet me de komende jaren, samen met dit uitstekende team, graag weer in voor deze mooie gemeente. Wij hebben er zin in”. Naast Martha van Abbema staan er 21 betrokken leden op de kandidatenlijst, die zich in willen zetten voor een mooi verkiezingsresultaat. De kandidatenlijst is een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten. 

  1.         Martha van Abbema​ (Den Ham)
  2.         Carla Hilberink​​ (Vriezenveen)
  3.         Theo Huisjes​​ (Den Ham)
  4.         Inge Kamphuis​​ (Vroomshoop)
  5.         Bernd Kottier ​​(Den Ham)
  6.         Gerwin Plaggenmars  ​(Vroomshoop)
  7.         Barbera Koerssen​ (Vriezenveen)
  8.         Jene Mollenhorst  (Den Ham)
  9.         Jeroen Schoemaker  (Vriezenveen)
  10.       Jurgen Haakmeester  ​(Den Ham)
  11.       Femke Dubbink​​ (Vroomshoop)
  12.       Jessica Braakman​  (Den Ham)
  13.       Laura Rozemuller​  (Vroomshoop)
  14.       Inge Mollenhorst​​  (Vroomshoop)
  15.       Harjan Otten​​ (Westerhaar)
  16.       Egbert Jan Haselhorst​  (Den Ham)
  17.       Freddy Bouwhuis​ (Den Ham)
  18.       Nina Smelt​​  (Vriezenveen)
  19.       Laura Meinderink-Staman​ (Vroomshoop)
  20.       Pieter Lok​​​ (Den Ham)
  21.       Eddy Nijmeijer​​ (Vriezenveen)
  22.       Maudy Hulsege​​ (Vriezenveen)

Fractievoorzitter Gerjan Smelt vertrekt

 • Fractievoorzitter ChristenUnie Twenterand vertrekt.

  Gerjan Smelt die vanaf 2006 fractievoorzitter is van de ChristenUnie fractie in Twentrand, verlaat de politiek een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn vertrek is geen politieke keuze maar een zuiver pragmatische beslissing.

  Vanaf maart 2021 zal de fractie niet meer worden aangestuurd door Gerjan Smelt. Het bestuur is recent op de hoogte gebracht van het aanstaande vertrek en is naarstig op zoek naar een invulling voor het fractievoorzitterschap. Op dit moment is daarover verder nog niets te vermelden.

  Het vertrek van Gerjan Smelt heeft te maken met een carrièrestap binnen Raab Karcher waarbij de tijdrovende werkzaamheden als fractievoorzitter niet meer past. Ook maakt Gerjan Smelt graag plaats voor nieuw talent binnen de partij wat gezien de aanstaande gemeenteraadsverkiezing een concrete invulling gaat krijgen.

  Het bestuur bedankt Gerjan voor de 20 jaar die hij namens de ChristenUnie in de politiek heeft gezeten en voor het vele werk dat hij heeft verricht. Een exacte datum van afscheid is nu nog niet bekend.

  Bestuur ChristenUnie Twenterand

  Persbericht vertrek Gerjan Smelt

Bereikt door GBT-CU juni 2018-december 2020

Algemene beschouwingen - begroting 2021

 • Hier kunt u de algemene beschouwing over de begroting 2021, van ChristenUnie Twenterand, lezen 

Persbericht Kernbudgetten

College Twenterand presenteert kader voor kernbudgetten. 
"Stimuleren van initiatieven voor de leefbaarheid in de kernen" 

Lees hier het persbericht

Koopzondag in Twenterand

Bijdrage verordening jeugdhulp & WMO

 • Bij punt 8 van de agenda van 6 december, de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, heeft de ChristenUnie Twenterand, haar steun geuit voor de inspraak van de adviesraad. Lees hier verder...

2e termijn over de begroting 2019

 • Hier kunt u de tweede termijn over de begroting 2019, van ChristenUnie Twenterand, lezen 

ChristenUnie zet in op bouwkavels (persbericht)

 • De ChristenUnie Twenterand zal zich bij de behandeling van de begroting van de gemeente Twenterand hard maken voor de uitgifte van extra bouwkavels. Dit komt door de vraag naar kavels die er op dit moment is. Klik hier om het hele persbericht te lezen. 

Algemene beschouwing over de begroting 2019

 • Hier kunt u de algemene beschouwing over de begroting 2019, van ChristenUnie Twenterand, lezen 

Coalitieakkoord 2018 - 2022

 • Woensdag 30 mei heeft GemeenteBelangen Twenterand  samen met ChristenUnie Twenterand het coalitieakkoord gepresenteerd. 

  Het coalitieakkoord ‘Kernachtig & veranderend Twenterand’ geeft weer waar we als twee partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen in de gemeente Twenterand. Hier kunt u het coalitieakkoord downloaden. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen. Eveneens kunt u hier de portefeuilleverdeling downloaden. 

Voortgang

 • Zoals u wellicht vernomen heeft uit de media is na de verkiezingen van 21 maart jongstleden op verzoek van de grootste partij (GemeenteBelangen Twenterand) in Twenterand een informateur aangesteld om duiding te geven aan de verkiezingen en toekomstig college. ... lees verder

Verkiezingsprogramma: Vanuit de Kern!

 • Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is vastgesteld. Met het thema 'Vanuit de Kern' willen wij bouwen aan een waardevolle samenleving waarin iedereen meetelt. Wij inversteren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie enin een zorgvuldige omgang met Gods schepping. 

  Wilt u verder lezen over wat de ChristenUnie wil betekenen voor Twenterand? U vindt het verkiezingsprogramma hier

Kandidatenlijst

 • Tijdens de ledenvergadering van 19 oktober is de kandidatenlijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018...
  Met trots maken wij onze kandidatenlijst bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018:

  1. Gerjan Smelt (Vriezenveen)
  2. Theo Huisjes (Den Ham)
  3. Carla Hilberink (Vriezenveen)
  4. Barend Lemans (Vriezenveen)
  5. Pieter Lok (Den Ham)
  6. Linda Jansen op de Haar (Vriezenveen)
  7. Inge Kamphuis (Vroomshoop)

  De volledige kandidatenlijst kunt u hier vinden