Inwoners blijven betrekken

De samenleving verandert en de houding van de inwoners tot het openbaar bestuur daarmee ook. Het begrip ‘participatie’ is overal aanwezig in onze samenleving. Inwoners kijken met een kritische blik naar de overheid en willen steeds meer meedenken en meepraten over aangelegenheden die hen direct raken. Het betrekken van de inwoners blijft daarom in deze coalitie een belangrijke rol vervullen. Uit de verkiezingsslogans van beide partijen, respectievelijk ‘Voor elkaar!’ en ‘Elke kern telt!’ valt dit al te herleiden. In woorden is dat duidelijk. Ook in daadkracht is hiertoe de afgelopen vier jaar al een goede aanzet gegeven. Wij vinden het belangrijk om de komende jaren in gesprek te blijven, goede en duidelijke informatie te geven en de inwoners uit te dagen hun creativiteit richting de politiek te delen en in te zetten. Daarnaast willen wij bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk beleid, meer gebruik maken van ervaringsdeskundigheid.

Participatie is niet vastomlijnd. Het is een manier van werken die aangepast kan worden op ontwikkelingen in de omgeving. Het is een groeimodel, waarbij steeds nieuwe wegen gezocht worden om ruimte te geven aan participatieprocessen. ‘One size fits all’ bestaat hierbij niet. Het algemeen belang en individueel belang moeten steeds weer op de juiste manier afgewogen worden. Voor zowel bestuurders als de ambtelijke organisatie betekent dit een extra scherpe antenne op wensen en bijdragen van de omgeving. Daarom willen wij nog meer en beter contact met inwoners maken en hen tijdig en volledig informeren over (nieuw) beleid en omgevingsplannen. Het kan zijn dat inwoners niet altijd het antwoord krijgen waarop zij rekenen. Juist dan is het de kunst om in gesprek te blijven en de inwoners (of belangengroepen) van de juiste informatie te blijven voorzien. Onze inwoners mogen immers altijd rekenen op een betrouwbare gemeente die met ze meedenkt en beslissingen uitlegt, ook als het antwoord ‘nee’ is.

Inwoners die met concrete plannen komen worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar geholpen op een juiste en correcte manier. Met de nieuwe omgevingswet is ook voor inwoners die zelf een plan hebben, het elkaar informeren, betrekken en in gesprek blijven een belangrijk onderdeel.

Waterspraypark Vroomshoop

Toegankelijkheid

We willen werk maken van een gemeente, waarin iedereen mee kan doen, ook als je een beperking hebt. Daarom gaan wij aan de slag met een inclusie agenda, waarbij het gaat om alle aspecten van toegankelijkheid, van fysiek tot participatie. Als basis voor de inclusie agenda worden er quick scans toegankelijkheid uitgevoerd.

 • Wij werken aan een inclusie agenda met daarin alle aspecten van toegankelijkheid.
 • In elke kern een inclusieve speeltuin, waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen.
 • Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daar naartoe.
 • Wij werken aan een plan om mensen met een beperking volop mee te laten doen. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.

Watertoren binnen

Heldere communicatie

De grote opgaven die voor ons liggen willen wij samen met inwoners, ondernemers en andere (maatschappelijke) organisatie aanpakken. Ook moeten (de gevolgen) van keuzes helder uitgelegd worden op een manier dat verschillende doelgroepen het kunnen begrijpen. De ene keer met (bewegend) beeld, een andere keer schriftelijk en een volgende keer weer met direct persoonlijk contact. Communicatie wordt daarin steeds belangrijker en er wordt ook steeds meer een beroep gedaan op communicatie. Dat betekent dat wij ruimte willen creëren om communicatie optimaal in te kunnen zetten.

 • Wij willen de capaciteit (in middelen of manuren) van de afdeling communicatie uitbreiden om de inwoners van Twenterand optimaal te informeren en betrekken.

Inwonerspeilingen

Om inwoners te betrekken maken wij onder andere gebruik van inwonerspeilingen. Deze peilingen kunnen als aanvullend middel bijdragen aan de besluitvorming. Ze geven inzicht in de mogelijkheden van inwoners om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en de behoefte om hieraan een betekenisvolle bijdrage te leveren. Peilingen zijn een peilstok in hoeverre de gemeente erin slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners. Via internet kan dit op een prima en efficiënte manier.

 • Vroegtijdig plannen kenbaar maken en laagdrempelig peilen via internet als de situatie daarom vraagt.

Kernbudgetten

Bij participatie is het gebruik maken van de kracht en creativiteit van de inwoner essentieel. Wij hebben de wens om de betrokkenheid te vergroten. Er moet ruimte zijn voor gave initiatieven voor gemeente of dorp. Via kernbudgetten moet een goed initiatief een eerlijke kans maken op daadwerkelijke realisatie, zonder dat dit leidt tot een structurele verzwaring van de begroting. Een goede samenwerking vanuit een positieve insteek is altijd de basis. Kijken naar wat kan in plaats van een behoudende benadering.

 • De regeling kernbudgetten wordt doorontwikkeld tot een regeling kernbudgetten 2.0.

Kabouterpad Zandstuvebos

Jongeren

Samen willen we jongeren beter aangehaakt krijgen bij de politiek. Via het jongerenpanel heeft onze coalitie al blijk gegeven van de urgentie van flexibele en themagerichte participatie. Betrekken van basisscholen bij het thema ‘politiek’ is het streven. Daarnaast ligt er bij de verschillende politieke partijen ook de uitdrukkelijke uitdaging om meer jongeren aan zich te binden en daar hard aan te werken.

Zelf hebben wij ook een aantal speerpunten voor onze jongeren in Twenterand:

 • Betaalbare jongerenhuisvesting.
 • Lokale stages en afstudeeropdrachten samen met ondernemers.
 • We komen met een plan om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken.

Kernwethouder 

Het moge duidelijk zijn: we hebben afgelopen jaren gezien en gehoord hoe belangrijk de stem van onze inwoners is. We willen doorgaan met de kernwethouders.

 • Wethouders en ambtenaren zijn zichtbaar en fungeren als aanspreekpunt, zowel op gezette tijden als ad hoc.
 • Bijeenkomsten op (basis)scholen, om zodoende jeugd vroegtijdig bij politiek te betrekken en te enthousiasmeren.