Landelijk gebied

Koeien in een weiland.jpgzaterdag 23 december 2023 10:01

Twenterand is een plattelandsgemeente met een groot buitengebied en we hebben betrekkelijk veel boerenbedrijven, waarvan we weten dat een aantal binnen afzienbare tijd wil stoppen met het bedrijf.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we toekomstgerichte landbouw houden in onze gemeente en dat er voldoende perspectief blijft voor onze boeren.  Regelmatig bevragen we het college op plattelandsonderwerpen en momenteel zijn er 2 moties die wachten op uitvoering. Bij de raadsvergadering van december 2022 heeft de ChristenUnie een motie ingediend met als titel 'Transitie agrarische sector' en op 18 juli 2023, de Kadernota, heeft de ChristenUnie een motie ingediend met als titel “Eerst in gesprek met onze agrariërs”. Tegelijkertijd is door ons een toezegging gevraagd van de wethouder om spoedig in gesprek te gaan.

Op 7 november is de raad voorgesteld om deze toezegging af te doen met de volgende zin: “De gesprekken zijn gestart. Dit is een voortdurend proces. De wethouder is in gesprek in het kader van landelijk gebied. De wethouder heeft gesprekken gevoerd, de mening van diverse inwoners en ondernemers is gehoord”

Het is mooi dat de wethouder, of in dit geval 2 wethouders het gesprek zijn aangegaan maar wij gaan niet akkoord met het afvoeren van deze toezegging omdat we op dit moment nog geen idee hebben van wat het college heeft gedaan met de 2 moties. Het is te lang stil gebleven op het landelijk gebied in Twenterand.

Wij begrijpen zeker wel dat er door de val van het kabinet en de verkiezingen een vertraging is opgetreden in het Provinciaal programma Landelijk gebied en dat de afdoening van de moties daarmee vertraagd is.

Daarom hebben we deze toezegging vandaag op agenda gezet om met de wethouders in debat te gaan en hen een aantal vragen te stellen. Maar vooral ook te horen wat hij intussen allemaal heeft gedaan voor het landelijk gebied.

Over de Motie “transitie agrarische sector”: december 2022: er zijn inmiddels gebiedsbijeenkomsten gepland. En er zijn afspraken gemaakt met de boeren aan de oostzijde van Engbertsdijksvenen. Het proces rond het beheerplan van Engbertsdijksvenen ligt wat stil door de provinciale verkiezingen, de vorming van een nieuwe coalitie, de val van het kabinet en de juridische procedures die in het gebied spelen.

Inmiddels zijn er voor de wethouder landelijk gebied 3 ambtenaren beschikbaar die zich bezig houden met het landelijk gebied. En met behulp van externe inhuur is ons voorbeeld project “Woes met de Patries” weer opgepakt. Goed voor al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor weidevogelbeheer. Als ChristenUnie zijn we content met de ruime personeelsbezetting voor het landelijk gebied. Dat was hard nodig.

Er wordt nu  vooral veel kennisgemaakt met diverse belanghebbenden en partners in het landelijk gebied; LEADER, KNNV, Groen Blauwe Diensten, Ervencoaches, gebiedsregisseurs, LTO

 En dan over de motie van juli 2023: In deze motie wordt gevraagd om een peiling te doen bij agrariërs en omwonenden over de 3 keuzes verkenning Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Wij hebben begrepen dat het college deze peiling niet heeft gedaan, maar dat er zelf een keuze is gemaakt? Hier is nog onvoldoende antwoord op gekomen. We wachten nog op een beter antwoord van het college.

« Terug