Bijdrage begroting 2024

begroting 2024maandag 13 november 2023 21:50

We feliciteren het college met een mooie begroting. De begroting is goed in evenwicht en sluit met een positief saldo. De eerder genomen besluiten om Twenterand Duurzaam Financieel Gezond te maken hebben in deze begroting al effect.

De kosten voor de jeugdzorg zijn afgenomen door alle genomen maatregelen. Daar verdiend het college zeker een compliment voor! De zorgen rond de begroting zijn hiermee niet verdwenen want de meerjarenbegroting voor 2026 zal niet sluitend zijn. Voor 2026 zijn veel zorgen vanwege afnemende bijdragen vanuit de Rijksoverheid, met name voor het sociaal domein. De ingezette besparingen van vorige jaar zullen dat niet geheel kunne opvangen.

In juli besloot de raad over de Kadernota. In de Kadernota stelt de raad het beleid voor het komende jaar vast.  Alle 76 besluiten vanuit de Kadernota zijn naar tevredenheid verwerkt in de begroting.

  • Voor het sociaal domein zijn 15 besluiten verwerkt. Het gaat dan onder andere over nieuw beleid op het gebied van toegankelijkheid en inclusie. Dat betekent dat iedereen met een handicap moet kunnen meedoen in Twenterand, met sport en cultuur, maar ook toegankelijkheid in de openbare ruimte hoort hierbij. Als 2e noemen we hierbij het voortzetten van het Scheidingspunt. Dit was een initiatief van de ChristenUnie in 2018. Door de inzet het Scheidingspunt leren ouders en kinderen beter om te gaan met de problemen die vaak bij scheidingen optreden, op financieel gebied en sociaal gebied en worden er uiteindelijk minder kosten gemaakt in de zorg.
  • Voor het programma ruimte zijn 28 besluiten verwerkt en gaat het onder andere om een versnelling bij het woningbouwprogramma, extra inzet bij de problemen rond Kanaal Almelo de Haandrik, extra inzet op duurzaamheid (energieloket), devuitvoering van het klimaatakkoord en nieuw beleid rondom ons eigen vastgoed.
  • Voor het programma economie en vrijetijdsbesteding zijn 16 besluiten verwerkt en wordt onder ander ingezet op erfgoed educatie, op deelname aan de Agenda voor Twente, een regionale economische investeringsagenda en extra inzet op het platteland via het Europese programma Leader.
  • Bij het programma Sport zijn 17 besluiten verwerkt, onder ander vervanging van de kunstgrasvelden.
  • Bij het programma Bij de Kadernota zijn nog een aantal moties in gediend, waaronder een centrum manager voor Den Ham en investeren in gebiedsmarketing voor Engbertsdijksvenen.  Ook die zijn goed verwerkt in de begroting. Daarom hebben de coalitiepartijen deze keer geen nieuwe wensen in de vorm van moties bij het college neergelegd.

1 motie van een oppositiepartij om nog meer geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, hebben we na enige aarzeling gesteund. Met name omdat de wethouder aangaf deze extra middelen goed te kunnen gebruiken.

Bij de jaarrekening 2022 heeft de gemeente veel geld over gehouden (rond de 10 miljoen euro) wat vooral kwam doordat er veel extra geld vanuit het Rijk werd gegeven om tekorten bij de gemeenten op te lossen.  Dit geld wordt eenmalig beschikbaar gesteld. Daarom kiezen we ervoor om dit geld weg te zetten in reservepotjes zodat we voor slechtere tijden nog wat geld beschikbaar hebben.

Vorig jaar hebben we al een behoedzaamheidsreserve ingesteld. Bij deze  begroting zijn nog 2 nieuwe reserves ingesteld: een reserve grote projecten ; deze bevat nu ruim 8 miljoen euro en is gevormd uit het overschot jaarrekening 2022.  En een reserve personeel; deze bevat nu ruim 1,7 miljoen euro en wordt gevormd uit de overgebleven salaris kosten, omdat het niet altijd lukt om vacatures op tijd in te vullen. Met deze reserve wordt ook de organisatie structuur omgevormd.

In onze bijdrage hebben we weer een punt gemaakt van de transitie van de landbouw. Want we vinden dat het veel te stil is in Twenterand op dit punt. Daarmee bedoel ik dat we eigenlijk geen idee hebben hoe het college hiermee bezig is. Er liggen nog 2 moties van onze hand ( “Transitie van de Landbouw” en “Eerst in gesprek met onze boeren”) te wachten op beantwoording. We begrijpen ook wel dat de val van het kabinet en de aanstaande verkiezingen er voor zorgen dat er wat stilstand is op dit dossier. Maar dat mag wat ons betreft er niet toe leiden dat we niet geinformeerd worden over waar het college mee bezig is. Daarom hebben we voor december het debat hierover aangevraagd met het college.

« Terug