Fundament

Communicatie

 • We schaffen de columns voor de wethouders in het Gemeentecontact af, want wij willen op een andere manier communiceren en meer zichtbaar zijn voor onze inwoners en bedrijven. We gaan de uitgifte van Gemeentecontact aanbesteden.

Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening

 • Ambtelijke samenwerking met andere gemeenten bevorderen en expertise vanuit deze gemeenten halen heeft de voorkeur boven het inhuren van externe bureaus. Kennis en kunde van maatschappelijke partners benutten bij het ontwikkelen van beleid. Uitgangspunt is om uiterst terughoudend met externe inhuur om te gaan.
 • Om zelfstandigheid te kunnen waarborgen dient samenwerking met andere gemeenten vanuit het oogpunt van schaalvoordelen, kennisdeling en efficiency verder te worden onderzocht en gestalte te worden gegeven. Dit proces wordt samen met de gemeenteraad middels coproductie vormgegeven.
 • Samenwerking moet leiden tot en gericht zijn op verbetering in kwaliteit en continuïteit, verantwoorde besparingen en behoud van het zelfstandige karakter van de gemeente Twenterand.
 • De samenwerkingen op het gebied van Zorg en Wmo (Gemeenschappelijke regelingen, Samen 14), die zijn ontstaan vanuit de decentralisaties, worden (pro) actief en kritisch gevolgd, waarbij het belang van en het resultaat voor onze inwoners voorop staat.
 • De gemeentelijke overheid verder omvormen tot een klant- en servicegerichte organisatie die proactief handelt, effectief en efficiënt is en onnodige kosten bij haar dienstverlening actief vermijdt voor zichzelf en haar klanten, zodat de service maximaal is en conflicten tussen inwoners en gemeente zoveel mogelijk worden vermeden.
 • Kern is dat wij effect/resultaat willen bereiken. Wij blijven investeren in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en indien nodig ook in de kwantiteit.
 • Er komt een openbaar toegankelijk en beschikbaar giften/declaratie register voor collegeleden, voor bedragen boven € 50,-.

Financiën

 • Kijkend naar de financiële situatie van de gemeente, de programma’s en onscoalitieakkoord moeten wij financiële ruimte vinden. Op het sociaal domein ligt een grote financiële opgave. Bij het zoeken naar oplossingen moet ook buiten het sociaal domein gezocht worden. Op voorhand sluiten wij daarbij geen enkel programma-onderdeel uit.
 • Als het sociaal domein vereist dat wij de ozb extra moeten verhogen om het allemaal betaalbaar te houden zullen wij dat in de laatste plaats van afwegingen niet uitsluiten.
 • De nog te verkrijgen inzichten vanuit de komende mei/september circulaires zullen leidend zijn voor het uitwerken van oplossingen in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022.
 • Solide en transparant financieel beleid is noodzakelijk om continuïteit van proces en uitvoering te waarborgen waarbij het in stand houden van onze basisvoorzieningen heel belangrijk blijft en dat iedereen mee kan doen.
 • Een fondsenwerver/subsidieverwerver die onder meer van bovenliggende overheden (meer) geld naar de gemeente Twenterand haalt krijgt prioriteit en zal worden gerealiseerd. De subsidiezoeker/-verwerver gaat actief aan de slag voor de projectsubsidie cultuur.
 • Afschaffing hondenbelasting. Honden uitlaatplaatsen houden we in stand.