Economie en vrijetijdsbesteding

Sport, Cultuur en Recreatie & Toerisme

 • Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, een visie ontwikkelen op cultureel (historisch) erfgoed met bijbehorende panden, verenigingen en instellingen. Dit biedt namelijk veel mogelijkheden voor recreatie & toerisme en voor educatie/onderwijs.
 • We rollen de aangenomen motie gratis WiFi verder uit en zorgen ervoor dat deze beschikbaar komt in elk centrum van de kernen.
 • Behoud van het Museum Oud Vriezenveen, Veenmuseum, Peddemorsboerderij en het Middendorpshuis en samen de alternatieve inkomstenbronnen onderzoeken. Bijvoorbeeld door beheer in samenspraak met cultuurhistorische verenigingen, het bedrijfsleven en duurzaamheidsinitiatieven.
 • De coalitie zal het subsidiebeleid verder harmoniseren, waarbij ze als uitgangspunt neemt dat langjarige samenwerkingen het meest duurzaam zijn (dus minimaal 2- jarige afspraken vastleggen).
 • Op gebied van cultuur, sport en evenementen, de geldstromen heroverwegen binnen de huidige mogelijkheden en het maken van goede afspraken met het Sportplatform Twenterand, verenigingen en instellingen die zich hier voor inzetten. De inzet van Wmo gelden koppelen aan sport, bewegen en welzijn biedt nieuwe mogelijkheden, zoals werven van externe financiering.
 • Er komt een nieuwe nota ‘Evenementen', omdat evenementen belangrijk zijn voorde leefbaarheid van onze gemeente. Door toenemende regelgeving wordt de organisatie van evenementen moeilijker.
 • Het beleid zoals uitgevoerd door het Cultureel Platform Twenterand herijken samen met belanghebbenden.
 • De gemeente neemt het initiatief voor het organiseren van de sport-/ cultuurprijs van het jaar.

Economie en werkgelegenheid

 • De eco-wethouder blijft en heeft als taak economie, arbeidsparticipatie en duurzaamheid aan elkaar te verbinden.
 • Het versterken van het economisch klimaat door de ontwikkeling van industrieterrein Oosterweilanden en de versterking van de N36 als belangrijke verbinding as.
 • Promotie en marketing van Twenterand ontwikkelen samen met belanghebbenden, bv. de ondernemers via Gastvrij Twenterand.
 • Het TES (Twenterands Economisch Stimuleringsplan) wordt omgezet in een (beknopte) economische visie, ter onderbouwing van de investeringen uit het werkbudget economie.