Ruimte

Openbare ruimte

 • We willen inzetten op een toegankelijke gemeente voor mindervaliden. Met de samenleving willen we, bv. via E-spraak, prioriteiten van maatregelen bepalen en de uitvoering zoveel mogelijk via werk met werk realiseren.
 • Werken aan het verbeteren van de winkelcentra.
 • Winkelverbeterplan Vriezenveen evalueren en in samenwerking met belanghebbenden een centrumvisie ontwikkelen.
 • Verpauperde panden en terreinen worden aangepakt en gekeken wordt hier een passende (woon)bestemming op te zetten. De coalitie zet zich maximaal in om verpaupering binnen haar mogelijkheden op te lossen en tegen te gaan.
 • Onderzoek naar privatisering onderhoud begraafplaatsen.
 • Eeuwigdurende grafrust is voor altijd, deze graven worden niet geruimd.

Verkeer

 •  In samenspraak met de provincie Overijssel een goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer garanderen naar en binnen Twenterand door het verbeteren van integraal regionaal netwerkbeheer, alsmede door een goede onderlinge aansluiting van vervoersdiensten. Busvervoer naar Geerdijk verdient aandacht.
 • Er komt geen betaald parkeren in Twenterand.
 • We werken aan het oplossen van de verkeersknelpunten: Harwig Den Ham, Daarlerveenseweg Vriezenveen, Tonnendijkbrug Vroomshoop, Kervelplein en Schuineweg Westerhaar, Jumbo locatie Vriezenveen en Oranjeschool Vroomshoop. Het college gaat de uitvoering van de oplossingen voorbereiden en geeft daarbij een prioriteitsvolgorde aan.
 • De lobby voor het verbeteren van de verkeersveiligheid N36 gaat onverminderd voort waarbij het ultieme doel is om met Rijkswaterstaat te komen tot de intenties voor inrichting van een A36 die bij voorkeur duurzaam, veilig en groen is voor het Twenterandse deel.
 • We maken een landbouwvoertuigencirculatieplan om het zware landbouwverkeer te weren uit de kernen.

Duurzaamheid

 • De zorg voor een harmonieuze en duurzame samenleving vraagt steeds meer om een goede balans tussen "people, planet en profit ". Met daarbij oog voor duurzameinnovatieve oplossingen met als doel in de kopgroep te komen van ‘duurzaamste gemeenten van Nederland’.
 • Er moet veel gebeuren op het gebied van energiebesparing in de bebouwde omgeving, zowel voor woningen als voor bedrijven. We stimuleren gasloos bouwen, maken een (warmte) plan voor onze gemeente hoe onze inwoners hun huis zonder gas kunnen verwarmen. Met bedrijven gaan we in gesprek over energiebesparing en opwekken van duurzame energie.
 • Er ligt in Twenterand een enorme opgave inzake asbestsanering. Wij zien asbest- sanering als een opgave voor ons allemaal. Onze ambitie is te stimuleren dat in de komende coalitieperiode 70% van de sanering wordt gerealiseerd. Dit kan wellicht vanuit het duurzaamheidsfonds door het verstrekken van een lening tegen een lage rente.
 • Er ontstaat een kloof tussen mensen die duurzaamheidsmaatregelen zelf kunnen betalen en mensen die dat niet kunnen. Zoals daar zijn mensen met een koopwoning die minder draagkrachtig zijn. Als college willen wij kijken of wij kunnen faciliteren door bijvoorbeeld vanuit het duurzaamheidsfonds te ondersteunen bij isolatie. Op deze manier komen de revenuen vanuit het duurzaamheidsfonds weer ten goede van duurzaamheidsmaatregelen. Het duurzaamheidsfonds heeft voor ons een doelbestemming.
 • Onze ambitie is om in de komende periode het totale afvalbeleid te herijken. Het gaat om het totale beleid, dus inclusief ondergrondse glascontainers in Bruinehaar, De Pollen en Geerdijk en onderzoek privatisering Afvalbrengpunt. Wij willen zoeken naar mogelijkheden voor het optimaliseren van de afvalinzameling, waarbij er ook gekeken wordt naar financiële prikkels om nog efficiënter afval in te zamelen.
 • Sportaccommodaties willen wij helpen met hun ideeën voor verduurzaming. Een fondsenwerver/subsidieverwerver kan hen ondersteunen bij het zoeken naar subsidies.
 • Lobby naar de provincie en het Rijk om de spoor- en waterlijnen van Vriezenveen/ Vroomshoop naar Hardenberg en Zwolle duurzaam te ontwikkelen. Met betrekking tot de spoorlijn: elektrische treinen of treinen rijdend op waterstof.

Bouwen, wonen en ruimtelijke ontwikkeling

 • Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, wordt een korte, krachtige visie op de toekomst van het buitengebied geschreven. Nieuwe concepten en ideeën zijn welkom. Het moet gaan om een integrale visie op het buitengebied, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan rood-voor-rood, natuurbeheer en aan ecologisch bermbeheer. Geen nieuwe intensieve veehouderij. Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar het prettig is om in het buitengebied te zijn.
 • Een volkshuisvestingsbeleid voeren dat is gericht op doorstroming, maar ook op het genereren van voldoende en betaalbare huurwoningen. Projecten zoals "passend wonen" trachten te continueren en startersleningen voor jongeren extra ondersteunen.
 • Projecten voor meer harde woningbouwplannen in alle kernen van Twenterand volgens recent gehouden onderzoek moeten worden uitgewerkt. Hierbij gaat inbreiding voor uitbreiding.
 • Door klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden (hoosbuien en droogte) vaker voorkomen. Gemeente en waterschap werken samen om de verwachte schade door extreme weersomstandigheden zoveel mogelijk te beperken.