Sociaal domein

De komende raadsperiode zal in belangrijke mate in het teken staan van verdere implementatie en uitvoering van de drie decentralisaties (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet) in het sociale domein. Daarbij wordt van rijkswege een zwaar accent gelegd op zelfredzaamheid en participatie. Bovendien hebben deze decentralisaties ook een grote impact op de gemeentelijke begroting en zal deze coalitie zich maximaal inspannen om meer rijksgeld vanuit Den Haag naar Twenterand te krijgen voor de taken die zij heeft uit te voeren. 
Voor de uitvoering kiest de coalitie voor vervlechting van de decentralisaties met bestaande beleidsterreinen, bv. de Participatiewet aan Toerisme en Economie, AWBZ/Wmo/Sport aan de Ouderen- en Jeugdzorg.

Voor alles zullen er, met het oog op de wens van de coalitie om de begroting verder op orde te brengen, heldere keuzes gemaakt moeten worden. Dit zal gebeuren via diverse beeldvormende voorstellen en aangekoppelde discussies, zodat met ingang van 2019 al kan worden gewerkt met een gemeentelijk takenpakket, dat past bij de ambities en schaal van de gemeente Twenterand. De begroting en de meerjarenraming zal daarbij in evenwicht zijn en waar mogelijk kunnen worden afgeslankt. De zoekrichtingen in de begroting van 2018 opgenomen leggen wat ons betreft een basis, maar we zijn bereid om de subsidies op onder andere de sport anders te benaderen waarbij de koppeling met Wmo gelden wat ons betreft gemaakt kan worden. De vraag die wij ons stellen is of we over participatie- en/of “meedoen”-gelden moeten spreken en niet langer subsidies. Daar worden plannen voor gemaakt en uitgewerkt in de komende periode.

Uitgangspunt is dat alle basisvoorzieningen binnen de gemeente alleen dan kunnen worden veiliggesteld, heldere (financiële) doelstellingen formuleert en die vervolgens ook realiseert. Via beeldvormende discussie zal de raad, aan de hand van een gestructureerd proces, de taakstelling op ieder financieel domein vaststellen en daarmee doelgericht veilig stellen zodat het gemeenschapsgeld ook daadwerkelijk daar wordt besteed, waar het in de gemeenschap het meest nodig is.

Sociale Zaken Maatschappelijke ondersteuning en Zorg

 • Het ontwikkelen van een optimaal sociaal leefklimaat gericht op het welbevinden van de inwoners en ondernemers, alsmede het garanderen van een aanvaardbaar bestaansniveau.
 • Adequate en betaalbare zorg en ondersteuning voor jong en oud, waarin naar draagkracht wordt bijgedragen.
 • De keukentafelgesprekken en methoden van indiceren worden kritisch onder de loep genomen. Er moet vroegtijdig gewezen worden op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • In het sociale domein het aspect "meedoen" koppelen aan de beleidsvelden Toerisme, Economie en Sport, waardoor nog méér de mogelijkheid ontstaat om in te zetten op succesvolle begeleiding naar werk.
 • We gaan ons inzetten om een vaste vestigingslocatie voor stichting Manna te faciliteren.
 • Via een gemeentelijk scheidingsloket richten we ons op het toerusten, faciliteren en begeleiden van de partners, hun kinderen en hun omgeving in de overgang naar de nieuwe situatie. Van meet af aan is continue aandacht voor het belang en de positie van het kind via een steunfiguur cruciaal.
 • Een goede toegang is een must voor de inschatting van goede ondersteuning en hulp. Dit bespaart kosten aan de achterkant omdat eerder een goed aanbod wordt gedaan. Daarom moet hiertoe voldoende toegerust personeel worden ingezet en moet scholing en ontwikkeling onderdeel uitmaken van de functie.
 • De gemeente Twenterand gaat zich ervoor inzetten om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. We beginnen met 75-jarigen en ouder en onderzoeken of een aanpak voor andere leeftijdsgroepen ook noodzakelijk is. We kijken in het land naar goede projecten die van toegevoegde waarde zijn voor Twenterand.
 • Wij zetten ons als coalitie ervoor in dat de huishoudelijke ondersteuning voor ouderen op orde is, waarbij er oog is voor zelfredzaamheid en welzijn van ouderen en hun mantelzorgers en de draagkracht en -last in evenwicht zijn.

Onderwijs

 • In het basis en middelbaar onderwijs moet voldoende aandacht zijn voor jongeren die vastlopen. Deze aandacht werkt preventief naar de jeugdzorg. Te denken valt aan weerbaarheidstraining en training sociale vaardigheden.
 • De uitdaging is dat het onderwijs beter aansluit op datgene dat de lokale arbeidsmarkt vraagt. Wij willen hiermee bereiken dat jongeren in Twenterand blijven wonen en werken.
 • Het bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van de leesvaardigheid, inclusief de rol van de bibliotheek hierin, vindt de coalitie belangrijk.

Jeugd

 • Wij zien de jongerenraad als een belangrijk adviesorgaan voor het college en faciliteren hen in hun rol.
 • Wij willen één organisatie waarmee samengewerkt zal gaan worden op het gebied van ambulant c.q. outreachend jongerenwerk. Het versnipperde landschap, zoals nu het jongerenwerk in de gemeente Twenterand is georganiseerd, werkt niet efficiënt en effectief genoeg. Outreachend werken houdt in dat de jongere opgezocht zal gaan worden in zijn of haar "veilige" leefomgeving met als doel om een beter contact te krijgen en te onderhouden met de jongere.
 • Wij zien dan ook echt de meerwaarde van het outreachende jongerenwerk en daar zal dan ook de focus op komen te liggen. Jongereninlopen of activiteiten zijn dan ook een middel om jongeren te bereiken en te vermaken maar het is geen doel op zich.
 • Wij willen werken aan vertrouwen,rust en continuïteit in de samenwerking met de organisatie die het outreachend jongerenwerk uit zal gaan voeren. Het zijn van een betrouwbare partner ten opzichte van deze organisatie is van essentieel belang om de jongere(n) meer en beter van dienst te kunnen zijn.
 • De jongere staat voor ons op één en niet een organisatie of het beleid. Wij willen dat jongeren, die kampen met problemen of dreigen af te glijden, in een vroeg stadium worden geholpen. De jongere opzoeken, hen uit die situatie zien te krijgen en plannen te maken met de jongere is dan ook een krachtig middel om te zorgen voor een mooie en stabiele toekomst.