Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, openbaar vervoer en fiets. 

 • Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften.
 • Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, wmo-vervoer).*
 • Er komen voldoende/meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen.
 • Wijzigen van de kruising Krijgerstraat / Westeinde (Vriezenveen) in een rotonde.* Aandacht voor de kruisingen Flierdiijk / Daarleseweg enVerzetstraat / Westerweilandweg.
 • Meer plaatsen van spiegels bij onoverzichtelijke situaties.
 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
 • Er is een blijvende lobby nodig voor de N36, dit i.v.m. doorstroming en veiligheid.
 • Realsiastie van de noordelijke rondweg in Vriezenveen in de komende periode.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om een rondweg aan de westzijde van Den Ham te realsieren, hiermee het drukke punt bij Harwig te ontlasten.
 • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer en uit de kernen geweerd.
 • De gemeente Twenterand geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen.
 • De gemeente Twenterand werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel.