Wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en appartementen, duur betaalde woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen en appartementen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. 

9.1 Wonen 

 • Het woonbeleid van de gemeente Twenterand moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook dorpsraden en huurdersverenigingen wat de ChristenUnie betreft een prominente rol bij het opstellen van deze visie.
 • Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm.
 • De ChristenUnie zet zich in voor combinatie woonvoorzieningen, dat wil zeggen het huisvesten van jongeren en ouderen bij elkaar.* Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld leegstaande scholen of andere gemeentelijke panden zoals de bibliotheek en de Dobbelsteen in Vroomshoop. Ook het verhuren van kamers in de Vriezenhof behoort tot de mogelijkheden.
 • Een ruimer aanbod van huurwoningen en huurappartementen met een maximale huurprijs tussen de € 500,- en € 600,-.*
 • Een aanbod van huurappartementen voor jongeren met een maximale huur van € 400,-. Bijvoorbeeld door het plaatsen van containerwoningen.
 • Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.
 • Bij aankoop grond voor zwembad in Vriezenveen-noord overblijvende grond benutten voor bijzondere woningbouw met toegevoegde waarde: voor jongeren (bijv. kwalitatief goede containerwoningen) en/of zelfvoorzienend in energie.
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen. (nul-op-de-meter)
 • Winkelleegstand verminderen door de bestemming van langer leegstaande detailhandel ruimhartig te veranderen naar woonbestemming.
 • Twenterand biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening en het starterscontract. Dit zijn goede instrumenten om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt.
 • Rood voor rood blijft gehandhaaft in de gemeente Twenterand.*
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Twenterand voor 2024 asbestvrij zijn. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie gezocht. 

9.2 Ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er per 1 januari 2019 een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat maar ook het sociale en gezondheidsdomein.

De energietransitie gaat een grote impact hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het duurzame tijdperk gaan we allemaal wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie wil kortom meer ruimte voor ruimte op de politieke agenda. Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, dorpen en steden. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties. 

 • Optimaal voorbereiden op nieuwe Omgevingswet. De gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe Omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden.
 • Bij de voorbereidingen op de Omgevingswet werkt de gemeente nauw samen met de Provincie en de Waterschappen.
 • Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kan een gemeente samen met haar inwoners afspraken maken over de openbare ruimte.
 • De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden.
  Herzien van de hondenuitlaatplaatsen in de verschillende kernen. Deze zijn nu veelal aan drukke wegen gesitueerd.*
 • Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen tegengaan. 

Natuur
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen.
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk blijft door goed onderhoud wandel- en fietspaden. Een goed voorbeeld hiervan is het fietspad bij de Zandstuve, deze heeft dringend onderhoud nodig.*
 • Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd.
 • Het onderhoud van de groenvoorzieningen, wegen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen moet naar een hoger niveau getilt worden.* Inzet van wijkbewoners kan hierbij een goede rol spelen.