Economie

Waar staat de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.
Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers.
De ChristenUnie in Twenterand wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers. 

 • De gemeente moet blijven investeren in een goede lobby op de N36, want deze weg is belangrijk voor de bereikbaarheid van de bedrijven van Twenterand.
 • Samen met de bedrijven(verenigingen) bekijken hoe bedrijven en bedrijventerreinen duurzaam ingericht kunnen worden.
 • Inzet Eco wethouder continueren (combinatie van economie en duurzaamheid). Inzetten op goede regionale samenwerking rondom de Agenda van Twente om het regionale economie zo maximaal mogelijk te stimuleren/verbeteren met inzet van ondernemers, overheid(gemeente,provincie) en onderwijs.
 • De mogelijkheid verkennen om met een aantal bedrijven een samenwerking op te zetten om leerwerkplekken te creëren.
 • Een blijvende inzet op het zijn en worden van een ondernemersvriendelijke gemeente.
 • Samen met bedrijven en onderwijs inzetten om de instroom van leerlingen in de techniek te vergroten om de toekomstige tekort op de arbeidsmarkt voor de technische beroepen zoveel mogelijk te verkleinen.
 • Onderzoeken of via ZZP netwerk ondersteuning van ZZPers nodig is; versterken van ondernemersvaardigheden. 

Recreatie en toerisme
Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in de verschillende kernen wordt gestimuleerd. De ondernemers blijven hierin leidend, de gemeente ondersteunt. 

 • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer.
 • Inzet op gebiedspromotie samen met inwoners en lokale ondernemers.
 • Ontwikkelen van meer kleinschalige campings. 

Koopzondag
Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten.

Ook in Twenterand zien wij een toenemende vraag naar winkelopenstelling op zondagen.

 • Geen zondagsopenstelling van winkels.* 

Gezonde agrarische sector

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Boeren verdienen een goede toekomst.

 • Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector.
 • De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.
 • Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
 • Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer.