Kunst, cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie voor?
Cultuur vormt de ziel van de stad of het dorp. In cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. Cultuurhistorie wordt gevormd door monumenten en verhalen. Verhalen zorgen voor de verbinding tussen vroeger en nu. de gemeente dient daarom zuinig te zijn op cultuurhistorisch erfgoed. In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. 

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiƫle haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.

  • Evenementen in onze gemeente moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).
  • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen zoals musea, muziekverenigingen en (amateur) kunstenaars.
  • De gemeente zorgt voor een eigen monumenten beleid om de cultuurhistorie te behouden en te versterken. 

Gebouwen en sportvelden
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch.
De focus van de gemeente dient te liggen op de sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen, maar de gemeente heeft wel oog voor de mogelijkheden op doorstroming naar topsport en doorstroming naar professionele kunstbeoefening, zoals muziek.
De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiĆ«le) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud. Een mooi voorbeeld hiervan is het in de markt zetten van het nieuwe zwembad in Vriezenveen. Mede dankzij de ChristenUnie is dit gerealiseerd. 

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.
Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.
Stem accommodatiebeleid af met omliggende gemeenten om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.

  • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid. 

Sportstimulering
Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.

  • In het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds).
  • In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen.
  • Afspraken maken met de sport over rookvrije sportaccommodaties.
  • Mogelijkheden van multifunctionele sportaccomodaties onderzoeken. 

Vrijwilligers
Kunst, cultuur en sport zijn bij uitstek beleidsvelden waar inwoners vrijwillig veel tijd in steken. Ook is er veel samenhang met gemeentelijke doelstellingen, zoals gezond leven en ontwikkeling van talenten. Met goede samenwerking en gericht subsidiebeleid probeert de gemeente goed gebruikt te maken van alle inzet die er is. Organisatiekracht en mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid zijn kade stellend in sportaccomodatiebeleid om de kosten voor sport voor de gemeente beheersbaar te houden. de gemeente stimuleert daarom onderlinge samenwerking. Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de vrijwilligers bij sprot, kunst en cultuur ondersteunen en versterken. de gemeente zoekt hierin met de clubs en organisaties naar mogelijkheden.