Betrouwbare overheid

1. Betrouwbare overheid

1.1. De gemeente, dat zijn we samen

De ChristenUnie beschouwt de gemeente als 'de eerste overheid'. De gemeente is in veel gevallen het eerste of meest nabije en concrete contact van een burger met de overheid.

De ChristenUnie wil dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen, maar secondair zijn zij wel degelijk klant en rechthebbende van die lokale overheid. Samen met anderen en de overheid dient de zorg voor de samenleving opgepakt te worden. 

De overheid moet een open houding hebben richting initiatieven van burgers, vooral als die het algemeen belang dienen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Hierbij past een overheid die meedenkt en faciliteert. 

Door de crisis (o.a. op de woningmarkt en in de bouwsector) en de hiermee gepaarde bezuinigingen is de financiële druk op de gemeente  groot geworden. Bepaalde  voorzieningen kunnen alleen nog maar in stand gehouden worden gehouden als overheid, samenleving en markt gezamenlijk de schouders eronder zetten.

De gemeente Twenterand werkt waar dat kan samen met andere gemeentes om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. De ChristenUnie pleit er daarnaast voor om het aantal collegeleden te beperken tot drie fte’s. Dit versterkt, mits gekozen wordt voor kwalitatief  goed uitgeruste bestuurders, de bestuurlijke slagkracht die nodig is om bezuinigingen, crisis en transitie vorm te geven.

De ChristenUnie wil dat de gemeente de komende periode meer met andere gemeenten in het WT4-verband gaat samenwerken. Het WT4 verband is de samenwerking tussen de vier plattelandsgemeenten (Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand). Naast gebruik te maken van diverse expertise in WT4-verband kan er ook gekeken worden naar bepaalde andere gemeentes met een specifieke expertise. Dit leidt tot kostenbesparing maar ook uitwisseling van  expertise. Door deze samenwerking de komende vier jaar te verstevigen, laat de gemeente Twenterand zien dat zij zelfredzaam is, maar ook expertise deelt binnen  een breed netwerk met andere  gemeentes . Het streven is dan ook om een ruime win-win situatie te behalen voor de gehele wt4.

De ChristenUnie waardeert dorpen ('kernen') en buurten als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene van die lokale gemeenschappen. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken. Het doel moet dan ook zijn om inwoners en gemeente dichter bij elkaar te krijgen. Om deze verbinding te versterken zal de gemeente een luisterend oor voor haar bewoners moeten hebben.  De inzet van diverse social media zal hierin in aanvulling op de gebruikelijke media een belangrijke rol moeten spelen.  Daarnaast is het van belang dat ambtenaren, zowel in of buiten het gemeentehuis,  zich loyaal opstellen en de burger als klant zien.

Om de afstand tussen de kernen klein te houden, zou de gemeente  contactambtenaren met voldoende mandaat kunnen inzetten. Deze ambtenaren vormen idealiter de schakel tussen de vele afdelingen binnen het gemeentelijk apparaat en de belangenbehartigers in de kern. Daarnaast mag  van alle ambtenaren worden verwacht dat zij burgergericht opereren zonder daarbij het grotere belang uit het oog te verliezen.

Vergunningen

De Gemeente Twenterand is regelgever, dienstverlener en opdrachtgever. De gemeente maakt de lokale spelregels. Die regels staan borg voor het welzijn van burgers en de kwaliteit van de leefomgeving. Een overdaad aan, of complexe lokale regels, maken de regeldruk soms onnodig zwaar. Het verminderen van deze regeldruk is in ieders belang. De ChristenUnie wil met de gemeente nagaan óf en wélke regels geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden. Deze aanpassing vraagt voortdurende aandacht, juist ook om de kwaliteit van dienstverlening op een goed niveau te brengen. Dit mede naar aanleiding van het recente rapport van de Kamer van Koophandel.

Rustdag

Wij zijn dankbaar dat we een rustdag mogen hebben in dit land. Het is goed om rust te hebben in onze overvolle agenda’s, niet voor niets heeft onze Schepper een rustdag ingesteld. De gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. 

Als gemeentelijke overheid kunnen we de inzet van eigen personeel op zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Werk wat gedaan moet worden om de naaste te helpen zal uitgevoerd moeten worden.

De ChristenUnie staat voor:

 • Een klantgerichte communicatie en een snelle afhandeling van klachten; 
 • Gemeentebestuurders en ambtenaren die zich regelmatig laten zien in de kernen, zich laten  informeren door de burgers en een loyale houding aannemen en de burger als klant zien; 
 • De ChristenUnie is dankbaar met een rustdag. Graag zouden wij deze dag willen behouden om zo tot rust te komen en naar de kerk te gaan. Daarnaast is het voor iedere Nederlander goed om te rusten en sociale contacten te onderhouden waar men in een drukke werkweek niet aan toe komt. 
 • Werkzaamheden van externe bureaus accepteren wanneer aangetoond kan worden dat dit noodzakelijk is en als het een toegevoegde waarde levert.
 • Het samenvoegen van belastingadministratie en verwerking binnen de WT4 gemeentes eventueel samen met andere Twentse gemeentes.
 • Een werkorganisatie (WT4 breed) die de uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoert. 
 • Sport is een voorziening die primair door de burgers zelf geïnitieerd moet worden. De gemeente springt alleen bij waar financieel en/of organisatorisch ondersteuning echt nodig is.
 • Het transparant zijn over de samenstelling en heffing van leges. Leges moeten goed en helder onderbouwd worden en inzicht in de kosten geven.
 • Het maken van structuurplannen. Dat wil zeggen: in het ruimtelijk beleid moeten de 
 • verschillende functies van natuur- en waterbeheer, woningbouw en bedrijvigheid op elkaar afgestemd worden. 
 • Het aanscherpen van handhavingsbeleid in de detailhandel. De gemeente moet er op toezien dat oneerlijke concurrentie voorkomen wordt.

1.2 Veiligheid

De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar ook voor burgers, zowel individueel als collectief is hier een rol weggelegd. Overheid en burgers werken samen aan een veilige en leefbare samenleving, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden. De overheid staat voor een duidelijke handhaving van normen en waarden. Vertegenwoordigers van de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) hebben daarin elk hun eigen taak en zorgen voor een nauwe, efficiënte en doeltreffende samenwerking. Ook het voorkómen van normoverschrijdend gedrag is belangrijk. Handhaving en preventie dienen in evenwicht te zijn. Partners in de preventie zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg.

Samenwerking tussen al deze partijen is van belang. De gemeente moet hierin een (pro)actieve en regisserende rol vervullen. Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is daarom noodzakelijk. De gemeenteraad kan daarvoor de gewenste kaders vaststellen. Overleg in de driehoek is noodzakelijk. Je mag uitgaan van het gegeven dat de verantwoordelijke bestuurders niet zo maar vergaderen.

De ChristenUnie staat voor:

 • Focus op inbraakpreventie in de kernen;
 • Handhaving van rookverbod in horeca aanscherpen;
 • Een politie die wijkgericht werkt en zichtbaar is op straat. daarnaast moet de politie actief onder jongeren zijn om problemen te signaleren en aan te pakken en op te lossen.
 • Integraal Veiligheidsbeleid dat praktisch wordt toegepast.
 • Het beschikbaar stellen van voldoende uren uitgewerkt in een districtsbeleidsplan voor de politie, voor handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals controle op handel, gebruik en bezit van drugs en optreden hiertegen. 
 • Voorlichting aan ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs omtrent vandalisme, criminaliteit en  alcoholgebruik.
 • Het bieden van juiste en praktische hulp omtrent verslavingszorg.
 • Het aanscherpen van het drugsbeleid en aanpakken van dealers. De focus ligt hierbij op de partydrug GHB en het waar mogelijk aanscherpen van de regelgeving.

1.3 Financiën

Financieel beheer 

Het gemeentebestuur heeft de plicht om jaarlijks te zorgen voor evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: een reëel sluitende begroting is de norm. Een meerjarenraming is noodzakelijk om op middellange termijn goed zicht te houden op de financiële situatie van de gemeente. 

Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is belangrijk om eventuele tegenvallers op te vangen. Bestemmingsreserves en voorzieningen moeten regelmatig getoetst worden aan de actuele behoefte. 

Belasting en tarieven

De OZB is de belangrijkste belasting die de gemeente ‘vanaf haar eigen grondgebied’ mag heffen. De hoogte van de OZB-tarieven is bij uitstek een politieke afweging, er moet een goede controle zijn op de hoogte van de belasting. 

 • Het ambitieniveau van de gemeente; 
 • De norm van de OZB index gerelateerd aan de inflatie
 • Het totaalplaatje van de eigen belastingen en heffingen, moet in verhouding zijn in relatie tot andere gemeenten. 
 • De tarieven van de OZB mogen geen sluitpost van de begroting vormen waarmee naar believen tekorten kunnen worden gedekt. 
 • De jaarlijkse aanpassing van de OZB-tarieven moet plaatsvinden op basis van heldere beslisregels. 
 • Het moet geen stapeling van kosten worden voor de burger.

Gemeentebestuur

De ChristenUnie vindt dat het gemeentebestuur zich terughoudend moet opstellen waar het gaat om het verhogen van de lastendruk voor de inwoners. Efficiëntieverbetering moet een voortdurend proces zijn, onder andere om de lokale lastendruk binnen de perken te houden. Indien de financiële draagkracht van burgers daartoe aanleiding geeft, behoort kwijtschelding van verschuldigde belasting(en) en heffingen in individuele gevallen tot de mogelijkheid. Het gemeentebestuur maakt duidelijk op welke wijze een verzoek tot kwijtschelding kan worden ingediend. Het kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk onderdeel van het beleid in de strijd tegen sociaal isolement en armoede. Het College van B&W moet zich inspannen om het kwijtscheldingsbeleid bekend te laten zijn bij de groepen waarvoor het bedoeld is. 

Subsidiëring

Financiële ondersteuning van maatschappelijke activiteiten is een hulpmiddel om de samenleving tot bloei te laten komen. In beleidsnota’s moet helder worden vastgelegd wat de bedoeling is van gemeentelijke financiële ondersteuning en welke meetbare effecten van de subsidie verwacht mogen worden. De zorgvuldigheid eist dat ook veel aandacht wordt besteed aan de subsidiegrondslagen. Het subsidiebeleid moet zijn vastgelegd in een algemene subsidieverordening en in goed onderbouwde uitvoeringsbesluiten, vooraf worden criteria gesteld waaraan men moet voldoen om subsidie te verkrijgen. 

De ChristenUnie staat voor:

 • een helder, eerlijk en consequent subsidiebeleid (eigen bijdragen en eigen fondswerving door gesubsidieerde instellingen is een must); 
 • transparantie over de besteding van middelen; 
 • een ambtelijk en politiek onafhankelijke rekenkamer en voldoende middelen om de gemeente goed te kunnen controleren;
 • subsidies gebruiken voor tijdelijke stimulering zoals een subsidie bedoeld is.