Duurzaam werken, wonen, leven

3. Duurzaam werken, wonen, leven

3.1 Economie en landbouw

Nederland heeft een langdurige recessie achter de rug. Heel voorzichtig is sprake van herstel.Veel ondernemers zitten nog steeds in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). 

Behalve afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de gevolgen van de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping. In het bijzonder hoort er ook aandacht worden besteed aan groepen die tot nog toe de aansluiting met de arbeidsmarkt hebben gemist. Daarom wil de ChristenUnie deze mensen een kans geven in het bedrijfsleven. 

Crisis en werkloosheid

In Twenterand is de werkloosheid de afgelopen jaar fors gestegen. Dit komt voornamelijk door de demografische gevoeligheid in een aantal sectoren zoals de bouw.  De meeste burgers hebben zelf of binnen de familie dan ook met deze realiteit te maken. De ChristenUnie wil daarom zorgen dat de werkloosheid juist op gemeentelijk niveau wordt aangepakt. Wij staan er dan ook voor om concrete oplossingen zoals hieronder aan te reiken. Om deze oplossingen extra kracht bij te zetten vinden wij dat er in het nieuwe college een speciale wethouder moet komen die zich inzet voor een duurzame/ecologische economie. Deze zogenaamde “ECO-wethouder” zal zich moeten focussen op netwerken. De wethouder moet een verbindende spil worden tussen samenleving, organisaties en bedrijven. 

Plattelandsontwikkeling

De ChristenUnie heeft aandacht voor de land- en tuinbouwsector, want deze sector vormt een belangrijke economische en sociale drager voor de leefbaarheid op het platteland en de 

instandhouding van het landschap. Een verweving van landbouw, natuurbeheer en recreatie kan aan een aantal agrarische bedrijven toekomstperspectief bieden. De gemeente zorgt voor een goede afweging tussen deze drie functies. De agrarische sector is in veel gemeenten van belang voor het behoud van een goed en evenwichtig economisch klimaat en de verschijningsvorm van het landschap. De ChristenUnie vindt het daarom van belang ook regelmatig met de vertegenwoordigers van deze sectoren te spreken.

De ChristenUnie staat voor:

 • De installatie van een economische en ecologische/duurzame wethouder, ook wel de Eco-wethouder genoemd. Deze zal de crisis en de werkloosheid in de gemeente met alle middelen die er zijn aanpakken 
 • Extra inzet is gericht op het aantrekken van bedrijven om werkgelegenheid te creëren. 
 • Voor de ondernemers is het belangrijk de gemeente direct te kunnen benaderen m.b.t. ondernemersvragen.  Een loket waar men met alle (aan)vragen terecht kan heeft de voorkeur. Daarbij is er minstens één ambtenaar / wethouder beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en als aanspreekpunt te functioneren. 
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met ondernemers en detailhandel investeert in duurzame zaken als onderwijshuisvesting, bedrijventerreinen, bedrijfshuisvesting. 
 • Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en bedrijven heeft prioriteit. 
 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor aansluitend onderwijs.
 • De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijfsterreinen, maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in verzamelgebouwen, tijdelijke huisvesting, goedkope huisvesting, korte huurtermijnen etc.  
 • Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt gelet op het combineren van bedrijvigheid en andere functies, zoals wonen en groen. 
 • Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt niet actief aangemoedigd, maar dient te worden afgestemd op economische behoefte. 
 • Herontwikkeling van (verouderde) bedrijventerreinen gaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. 
 • Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. 
 • Bedrijventerreinen moeten optimaal worden ontsloten voor aansluiting op N36. 

Bloeiende winkelcentra

 • Zie ook punten 3.1
 • Langdurige leegstand niet afwachten als gevolg van verplaatsingen en krimpende detailhandel. 
 • Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen. 
 • Onderzoeken naar revitalisering en verbetering van centra in Den Ham en Vriezenveen. 

Agrarische sector

 • Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de agrarische sector, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar worden afgewogen. 
 • Door bedrijfsbeëindiging zal het aantal bedrijven afnemen, maar de vrijkomende grond zal in zijn algemeenheid aan bedrijven in de omgeving worden toegevoegd. In bestemmingsplannen zal hierop moeten worden geanticipeerd in die zin dat vergrote bedrijven zo nodig ruimte zullen moeten krijgen om hun bedrijfsgebouwen aan het vergrote areaal landbouwgrond aan te passen.
 • Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, biovergisting etc., voorzover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied.
 • Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door schaalvergroting als deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
 • Beschikbaarheid van voldoende zoet water is voor de agrarische sector van evident belang. De gemeente zet zich hiervoor in, samen met andere overheden, zoals het waterschap. 

Kantoren en bedrijventerreinen

Voor verouderde bedrijventerreinen wordt gekeken naar verantwoorde revitalisering en herstructurering. Ruimte moet efficiënt worden benut. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen. Burgers worden betrokken bij het gebruik van braakliggende gronden.

3.2 Goed wonen en werken

Waar staat de ChristenUnie voor?

De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De ChristenUnie heeft landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaal doet de ChristenUnie er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, onder andere is nu een starterslening voor nieuwe en bestaande woningen gerealiseerd, waarbij wij ons steentje hebben bijgedragen in de realisatie daarvan. Er moeten voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en voldoende mogelijkheden tot nieuwbouw. Daarnaast moet herinvestering in bestaande oudere wijken mogelijk gemaakt worden. Saneringen om “rotte kiezen” te voorkomen heeft prioriteit nodig om een aantrekkelijk woongemeente te zijn. Aanbod van goedkopere woningen moet daarmee ook gestalte worden gegeven. De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past.

De ChristenUnie vindt dat de gemeente in tijden van crisis de grondprijzen sterk moet verlagen. Hierdoor wordt er binnen de gemeente werkgelegenheid gecreëerd en zal de koopkracht aanzienlijk stijgen. Dit is een essentiële win-win situatie waar wij ons hard voor maken!

Het ruimtelijk beleid moet mede ten dienste staan aan mensen die als rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze ontwikkelen en beheren. Industrie, landbouw en natuur strijden om een plekje op de Nederlandse kaart, want ruimte is een schaars goed. Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente zal duidelijke keuzes moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, want het gaat ten slotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. 

Kleine kernen

Als plattelandsgemeente dient blijvende zorg besteed te worden aan de leefbaarheid van de kernen. Gemeente Twenterand moet een aantrekkelijke gemeente blijven door een juiste combinatie te vormen tussen werken en wonen. Wij zien Twenterand als een prachtige woon- en werkgemeente. De gemeente Twenterand heeft een ideale ligging ten opzichte van grote steden zoal Almelo/Hardenberg/Hengelo. Door deze ligging is wonen en werken prima te combineren, zowel binnen als buiten de gemeente. De ChristenUnie wil daarnaast dat jongeren binnen de gemeente blijven. Daarom is het belangrijk om de basisvoorzieningen op een hoog niveau te houden. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om jonge starters door middel van een opstapje of een lening blijven te stimuleren om hier te gaan wonen.

Om dit te realiseren dient de gemeente zich in te spannen bij de provincie. In het plattelandsbeleid hoort aandacht te zijn voor een goed voorzieningenniveau (o.a. buurtwinkels en bereikbaarheid met het openbaar vervoer). Ook zal de infrastructuur blijvend aandacht vragen. Om aan de dagelijkse leefomgeving voldoende aandacht te besteden en deze te optimaliseren, zal met belangenbehartigers (zoals Plaatselijk Belang en Dorpsraad) intensief overleg worden gevoerd. 

Ruimte en groen

Aan de bestaande agrarische sector wordt geen onnodige beperking opgelegd. Wel worden aan natuur, milieu en landschap hoge eisen gesteld en verdient de zorg voor natuur, milieu en landschap hoge prioriteit. 

Op het onderhoudsniveau van het groen is enorm bezuinigd, de methodiek gaat uit naar samenwerking van burgers in de buurt. De gemeente moet een sturende en coördinerende rol hebben om de uitwerkingen positief te beïnvloeden. Dat vraagt de komende periode om meer regie en beleid. De huidige systematiek leidt  over het algemeen tot meer verpaupering van het openbaar groen.

Woningbouw en volkshuisvesting

Het bieden van voldoende bouwmogelijkheden in onze plattelandsgemeente verdient bijzondere aandacht. Dit om het lokale draagvlak te behouden, c.q. te versterken (leeftijdsopbouw, voorzieningenniveau). De gemeente bevordert de realisering van woningen voor alle categorieën van de bevolking. Adequate huisvesting van ouderen en gehandicapten krijgt hoge prioriteit. Daarbij wordt een zo groot mogelijke differentiatie in het woningaanbod in soort en stichtingskosten nagestreefd. De gemeente stimuleert in haar beleid, dat mensen zolang mogelijk in eigen omgeving kunnen blijven wonen. De gemeente moet waar het kan woningcorporaties stimuleren om bestaande bouw te revitaliseren en te verduurzamen. Om wijken te revitaliseren en te verduurzamen zijn diverse investeringen nodig. De gecreëerde bezuiniging voor de huurder in de energiekosten zorgt ervoor dat dit budgetneutraal uitgevoerd kan worden. Bijkomend voordeel hierin is dat er werkgelegenheid gecreëerd wordt.

Het gemeentebestuur stimuleert het eigen woningbezit, onder meer door de mogelijkheid tot verkoop van huurwoningen aan de bewoners. Er dienen wel steeds voldoende woningen met een lage huur-en koopprijs beschikbaar te zijn/komen, voor woningzoekenden met een laag inkomen. 

De ChristenUnie staat voor:

 • Ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren).
 • Een lening voor startende jongeren. Daarnaast een ruime tegemoetkoming op de grondprijs om rentekosten op de gemeentelijke gronden te verminderen.
 • Profilering van een prachtige woon/werk/ plattelandsgemeente tussen de grote steden. De toegevoegde waarde van Twenterand vermelden en uitdragen door de gemeente, en hierbij een nieuwe slogan te ontwikkelen.
 • Investeren in renovatie en revitalisering van projecten. Denk hierbij aan het herontwikkeling van verouderde en achterstandswijken. De gemeente heeft een leidende rol hierin en zal de woningcorporatie hierin moeten steunen en faciliteren. 
 • De opzet van duurzame projecten. Door de verlaging van bestaande energiekosten kunnen projecten uiteindelijk budgetneutraal uitgevoerd worden!
 • De afwaardering van bestaande bouwbestemminggronden naar de huidige reële waarde. De overheid heeft hier een voorbeeldfunctie in en geeft hier een duidelijk signaal af naar de burger en de vastgoedmarkt
 • Het niet verplaatsen van winkelcentrum Linderflier Dit heeft momenteel geen prioriteit of meerwaarde. 
 • Het bevorderen van duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen.
 • Het tegengaan van leegstand van gebouwen en stimuleren van hergebruik.
 • Samenwerking met de agrarische sector.

3.3 Mobiliteit

De kwaliteit van de lokale economie is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de lokale infrastructuur. Investeringen in de infrastructuur verlagen de transportkosten van bedrijven en leiden naar een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en burgers. De ChristenUnie laat zich vooral leiden door de volgende drie criteria: 

 • bereikbaarheid, omdat vervoer een onlosmakelijk onderdeel is van ons dagelijks leefpatroon en de economische ontwikkeling van een streek; 
 • veiligheid, omdat er mensenlevens mee gemoeid zijn; 
 • milieueffecten, omdat Gods schepping daar mee gemoeid is. Dit betekent: een visie ontwikkelen op onderwerpen als bereikbaarheid van voorzieningen, parkeren, onderhoud van wegen, vermindering automobiliteit, bevordering openbaar vervoer en wandel- en fietsverkeer. 

Verder bevordert het gemeentebestuur een doelmatige en veilige verkeersafwikkeling, door middel van verkeersstructuurplannen en/of verkeerscirculatieplannen. Daarbij krijgen de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals gehandicapten, voetgangers en fietsers de hoogste aandacht. Om de veiligheid te vergroten zijn ook ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen betrokken bij het oversteken van drukke verkeerswegen en vindt regelmatig controle plaats van het gedrag van de verkeersdeelnemers en van hun vervoermiddelen. De verkeersveiligheid bij scholen en sportaccommodaties dient gewaarborgd te zijn.

Een goede en moderne infrastructuur is van belang voor het leven in de gemeente. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor burgers en bedrijven. De herstructurering van de Weitzelpoort en de Sluis is een prachtig voorbeeld hoe een goede infrastructuur bijdraagt aan verbetering van het gehele plan.

Deze periode zal concreet naar andere verbeteringen gekeken moeten worden waaronder: de wandel-,voet- en fietspaden. Tevens is de Noordelijke Rondweg ten noorden van Vriezenveen een onderwerp waar serieus over nagedacht moet worden om de Garvesingel in Vriezenveen sterk te ontlasten van vrachtverkeer. Daarnaast moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om de Brink in Den Ham te revitaliseren en te moderniseren. 

De bereikbaarheid van het winkelgebied in Vriezenveen is nog steeds lastig en onhandig. De bereikbaarheid en de parkeergelegenheden zijn onpraktisch ingedeeld en er is geen samenhangende structuur in het centrum. Daarnaast vind de ChristenUnie dat het centrum in oude ere hersteld moet worden en de huidige structuur daar afbreuk aan doet. Als men de “oude” dorpsstraat weer kan herstellen als een doorgaande weg in samenwerking met een verbeterde winkel en parkeerstructuur zou dit een vooruitgang zijn voor de kern Vriezenveen. De ChristenUnie vindt dan ook dat dit onderzocht moet worden en gekeken moet worden naar beschikbare subsidiegelden.

De ChristenUnie pleit ervoor dat de gemeente actief contact onderhoudt met de provincie Overijssel als het gaat om de provinciale wegen, spoorlijn en het kanaal. In het bijzonder vraagt de N36 extra aandacht vanwege de hoge verkeersintensiteit. Er zal dan ook gelobbyd moeten worden om vanaf de A35 t/m Westerhaar te voorzien van een 2x2 rijbaan.

De ChristenUnie staat voor:

 • het naadloos aan laten sluiten van de verschillende vormen van openbaar vervoer op elkaar; 
 • behoud c.q. uitbreiding bestaande buslijnen specifiek in de kernen Den Ham en Vriezenveen; 
 • onderzoek naar inzet subsidiegelden om historische kernen Den Ham en Vriezenveen te revitaliseren met als doel om toerisme en bereikbaarheid te verbeteren.
 • Een verbeterde ontsluiting in het centrum van Westerhaar. Door het opwaarderen van de Schuineweg in een tweerichtingsweg zou de ontsluiting sterk verbeteren en de verkeersintensiteit in het centrum afnemen.
 • Het ontlasten van de Garvesingel door een noordelijke rondweg aan te leggen, Hierbij ook een nieuwe afslag op de N36 creëren. 
 • Het doorzetten van de lobby om de N36 te verbreden. Gezien de hoge intensiteit van de N36 op het wegvak tussen de A35 en Vriezenveen, met een piek van 26.500 voertuigen is een verbreding naar 2x2-rijstroken voor de doorstroming en verkeersveiligheid noodzakelijk. En de verbreding van N36 naar A35 voortzetten gezien de ontwikkelingen van industrieterreinen Oosterweilanden/ Almeloseweg Zuid Oost en Garstelanden, maar ook Vroomshoop Oost. Dat is een cruciale factor voor de komende jaren. 

3.4 Energie klimaat en milieu

Het gemeentelijke milieubeleid van de ChristenUnie heeft als uitgangspunt dat we leven in het besef de wereld te moeten bewaren door middel van goed rentmeesterschap. Eenzijdig prioriteit geven aan economische belangen kan desastreuze gevolgen hebben voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier. De ChristenUnie wil daarom duidelijke en verantwoorde keuzes maken. Het gaat daarbij niet alleen om de belangen van onze generatie, maar juist ook om die van de komende generaties.

Natuur- en milieueducatie

De zorg voor de natuur hangt af van de heersende maatschappelijke waardering voor de natuur om ons heen. Gebrek aan kennis van, en affiniteit met de natuur moet de aandacht krijgen. Door nu te investeren in kennis wordt er waardering, draagvlak en respect gecreëerd voor de toekomst. Hierbij is het van groot belang de natuur- en milieueducatie te ondersteunen. De gemeente kan dit op verschillende manieren doen, o.a. door voorlichting op basisscholen en middelbare scholen te stimuleren. 

Duurzaamheid

De gemeente werkt aan een leefbare samenleving voor al haar inwoners. Leefbaarheid in kwalitatief en kwantitatief opzicht. Woningen moeten betaalbaar, energiezuinig en duurzaam zijn. Duurzaamheid is meer dan het inkopen van duurzame materialen. Zo kan de gemeente zich aansluiten bij het landelijke energiebesparingsprogramma bestaande bouw: ‘Meer Met Minder’.

De ChristenUnie staat voor:

 • Basisscholen voorzien van zonnepanelen
 • Nieuw te bouwen zwembad voorzien van duurzame materialen en technieken. Denk hierbij aan een duurzame energiebron en collectoren en zonnepanelen. 
 • Kleinschalige windenergie door middel van kleine windmolens op woningen
 • Stimuleren van zonnepanelen op woningen, appartementen, bedrijfsruimtes en agrarische bedrijven. Gemeente zal waar het kan subsidiegelden vrij maken voor duurzame plannen.

Bouwen van duurzame woningen

Woningcorporaties verplichten om te investeren in zonnepanelen om zo groene energie te genereren. Dit in samenwerking met een duurzaam investeringsplan waardoor deze mogelijkheden budgetneutraal toegepast kunnen worden

De inzet van een gemeentelijk verlichtingsplan. Waar kan ‘s nachts de straatverlichting uit en waar kan er bijvoorbeeld LED verlichting toegepast worden.

Energiebesparing

Het energiegebruik wordt krachtig teruggedrongen. Het gebruik van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie en warmtekrachtkoppeling wordt binnen de mogelijkheden van ruimtelijke ordening krachtig gestimuleerd. De gemeente Twenterand moet gaan voor de afname van 100% groene stroom. 

Afval

In het beleid ten aanzien van afvalstoffen staat preventie centraal. Daarnaast wordt gestreefd naar een gesloten kringloop. De twee pijlers zijn milieurendement (terugdringen hoeveelheid) en kostenbeheersing (economisch belang). Ten behoeve van hergebruik (met zo min mogelijk kwaliteitsverlaging), is efficiënte scheiding van afvalstoffen nodig. De inzamel- en brengstructuur van afvalstoffen dient goede gebruiksvriendelijke mogelijkheden te hebben voor het scheiden van de afvalstromen. Dit om het percentage te scheiden afval dat nog in het restafval wordt gedeponeerd, zo ver mogelijk terug te dringen. De inzameling van klein chemisch afval van bedrijven en huishoudens heeft hierbij een hoge prioriteit. 

De ChristenUnie staat daarom voor:

 • het tegengaan van het illegaal storten van vuil en verbranden van afval;
 • betrekken van kinderen / jongeren bij ‘grondstoffenbeleid’ (afval = grondstof);
 • het onderzoeken van de mogelijkheid om het chemisch afval opnieuw regelmatig te laten ophalen;
 • het voeren van een actief beleid bij afkoppelen van regenwater van de riolering (dit vermindert de belasting van de zuiveringsinstallaties en ook het overstorten van de riolering);
 • het werken met een energiebesparingsplan en het aanstellen van een energiecoördinator. Bijzondere aandacht daarbij voor:
 • de mogelijkheid om warmte die bij productie van elektriciteit vrijkomt opnieuw te gebruiken;
 • de mogelijkheden voor toepassing van warmtekrachtkoppeling;
 • het energieverbruik van openbare gebouwen en gesubsidieerde instellingen;
 • de warmte-isolatie van woningen, door het stellen van normen in de bouwvergunningen.